Gospodarzu - pamiętaj o podatkach!

Jesteś Gospodarzem, czyli osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości.

Podatek dochodowy

Jeśli udostępniasz miejsce postojowe, to od wynagrodzenia, które za to uzyskujesz zapłacisz podatek dochodowy. Możesz go płacić na dwa sposoby.

Sposób Pierwszy

Płacisz podatek w wysokości 8,5% od wynagrodzenia otrzymanego za pośrednictwem iParkomat, w formie tzw. ryczałtu. To prostszy i  znacznie częściej stosowany sposób opodatkowania.

Warunkiem zastosowania takiego sposobu opłacania podatku jest powiadomienie w odpowiednim terminie naczelnika urzędu skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, iż chcesz z ryczałtu korzystać - przykładowe zawiadomienie poniżej znajdziesz tutaj. Zawiadomienie należy złożyć do 20 stycznia danego roku, a w razie rozpoczęcia udostępniania miejsca postojowego w trakcie roku – do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy przychód (wyjątkowo jeżeli udostępnienie miejsca postojowego rozpoczynasz w grudniu, to zawiadomienie składasz do 31 grudnia). Ten sposób opodatkowania jest prostszy i korzystniejszy dla Ciebie, jeśli nie ponosisz wysokich kosztów związanych ze swoim miejscem garażowym, które mógłbyś potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Musisz tylko prowadzić ewidencję przychodów oraz wpłacać terminowo kwoty ryczałtu.

Gdy wybierzesz pierwszy sposób opodatkowania:

 1. podatek płacisz od przychodu, czyli nie możesz uwzględnić żadnych kosztów uzyskania,
 2. swojego wynagrodzenia nie łączysz z przychodami z innych źródeł, np. z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej,
 3. nawet gdy dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą i od niej płacisz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przychody z obu źródeł ustalamy i opodatkowujemy odrębnie,
 4. po zakończeniu roku podatkowego składasz zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu, w terminie do końca stycznia roku następnego (na formularzu PIT-28). Jeśli oprócz wynagrodzenia z iParkomat osiągasz też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musisz złożyć odrębne zeznanie, w którym wykażesz te dochody,
 5. dopóki nie zrezygnujesz z ryczałtu i nie będziesz chciał wybrać innej formy opodatkowania w latach następnych nie musisz już składać żadnych oświadczeń naczelnikowi urzędu skarbowego w tym względzie.

Sposób Drugi

Drugim sposobem opodatkowania, jest płacenie podatku od dochodu według skali podatkowej, czyli 18% lub 32% od dochodu uzyskanego z tytułu otrzymywania wynagrodzenia za udostępnianie miejsca parkingowego. To płacenie podatku na tzw. zasadach ogólnych.

Drugi sposób opodatkowania jest obowiązkowy jeśli odpowiednio wcześniej nie powiadomisz naczelnika urzędu skarbowego, że chcesz skorzystać z ryczałtu (czyli z pierwszego sposobu opodatkowania).

Ten sposób opodatkowania może być czasami korzystniejszy dla Ciebie, jeśli masz odpowiednio wysokie koszty uzyskania przychodu, np. gdy zakupiłeś miejsce postojowe na kredyt, albo gdy ponosisz znaczne nakłady finansowe na jego remont lub modernizację.

Do momentu, kiedy łączna kwota dochodów z udostępnienia miejsca postojowego oraz wszystkich innych Twoich działalności w trakcie roku nie przekroczy tzw. kwoty wolnej od podatku (aktualnie 3 091 zł), nie trzeba wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek – rozliczenie jest dokonywane tylko w ramach rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli przekroczysz limit kwoty wolnej w trakcie roku, zaczynasz płacić zaliczki poczynając od miesiąca, w którym to nastąpiło (przy czym pierwsza zaliczka jest obliczana od całego dochodu osiągniętego od początku roku).

Gdy wybierzesz drugi sposób opodatkowania:

 1. w trakcie roku od wynagrodzenia otrzymanego za pośrednictwem iParkomat płacisz zaliczki na podatek dochodowy, po przekroczeniu progu kwoty wolnej od podatku,  w wysokości 18% lub 32%,  w zależności od osiąganego dochodu.
 2. po upływie roku dochody z udostępnienia miejsca parkingowego sumujesz z dochodami z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej i rozliczasz tak zsumowane roczne dochody opodatkowane według skali podatkowej,
 3. jeśli prowadzisz inną działalność gospodarczą niż wynajem nieruchomości i do dochodów z działalności gospodarczej masz prawo stosować podatek liniowy, to wówczas poza PIT-36, w którym rozliczysz zsumowane roczne dochody opodatkowane według skali, dla rozliczenia działalności gospodarczej składać będziesz osobno PIT-36L.
 4. podatek płacisz od dochodu, czyli masz prawo pomniejszyć przychód uzyskany z odpłatnego udostępniania miejsca parkingowego o koszty jego uzyskania.

Pamiętaj

 1.  Co roku masz prawo zmienić sposób opodatkowania, z ryczałtu na zasady ogólne i odwrotnie, informując pisemnie o zmianie do 20 stycznia danego roku naczelnika urzędu skarbowego.

2. Kiedy miejsce postojowe należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczać te dochody (przychody) odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane dochody (przychody) z udostępniania miejsca postojowego mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków.

3. Aby podatek PIT mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego dochodu (przychodu) z udostępniania miejsca postojowego. Oświadczenie to należy złożyć:

 • najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z udostępnienia miejsca postojowego - jeżeli będziesz przychody te opodatkowywać według skali podatkowej,
 • najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów z udostępniania miejsca postojowego w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jeżeli będziesz przychody opodatkowywać ryczałtem.

4. Ryczałt lub zaliczki miesięczne na podatek wpłacasz zawsze w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem ryczałtu za grudzień, który wpłacasz w terminie złożenia zeznania rocznego). Pod pewnymi warunkami istnieje także możliwość rozliczania ryczałtu kwartalnie, zamiast miesięcznie - jeżeli kwota przychodów w poprzednim roku nie przekroczyła równowartości 25 000 EUR i podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia, że będzie płacił ryczałt kwartalnie. 

Zapłata podatku

Aby przelać kwotę podatku na odpowiednie konto, musisz znaleźć numer rachunku bankowego w swoim urzędzie skarbowym. Link do strony internetowej Ministerstwa Finansów znajdziesz tutaj.

Niezależnie od tego, jaki wybierzesz wariant rozliczania PIT, przelewu zawsze dokonujesz na ten sam numer rachunku, właściwy dla rozliczania PIT. Osobny numer rachunku jest przewidziany dla wpłat z tytułu VAT.

Po znalezieniu właściwego numeru rachunku, musisz wybrać w swoim systemie bankowym formularz przelewu na urząd skarbowy i podać właściwe informacje, czyli przede wszystkim: dane osobowe, NIP lub PESEL, okres, jakiego dotyczy Twoja płatność i symbol deklaracji (np. PIT-28) oraz oczywiście kwotę podatku.

 

 

VAT - zwolnienie lub podatek

 Odpłatne udostępnienie miejsca parkingowego podlega również co do zasady podatkowi od towarów i usług, potocznie zwanemu VATem.

Jednak w praktyce znakomita większość naszych Klientów nie płaci VATu, gdyż nie sprzedają oni towarów i usług na kwotę przekraczającą 150 000 zł rocznie.

Jeśli wykonujesz czynności podlegające VAT o wartości nieprzekraczającej w 2014r. kwoty  150 000  zł (a poprzednio nie byłeś podatnikiem VAT i nie jesteś nim obecnie), korzystasz z tzw. zwolnienia podmiotowego i nie musisz płacić VAT. Ten limit dotyczy wszystkich czynności, które wykonujesz, podlegających podatkowi VAT. Zwróć uwagę, że ustalany on jest z uwzględnieniem upływu czasu. Jeśli więc udostępnisz odpłatnie miejsce parkingowe od 1 kwietnia, przysługiwać Ci będzie jedynie 9/12 limitu, czyli 112 500 zł.

Gdy obrót z czynności opodatkowanych VAT przekroczy wartość limitu, musisz zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT.  W takim wypadku powinieneś płacić VAT co miesiąc lub co kwartał (w zależności od zastosowanego wariantu), prowadzić ewidencje wymagane przez przepisy o podatku od towarów i usług, powiadomić o tym fakcie iParkomat, który w Twoim imieniu (na podstawie Regulaminu iParkomat) będzie wystawiał Twoim Gościom faktury VAT.

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady ani rekomendacji z zakresu doradztwa podatkowego. Informacje te zostały przygotowane w oparciu o brzmienie przepisów na dzień 1 stycznia 2014 r.

iParkomat nie świadczy usług doradztwa podatkowego, a powyższy tekst został przygotowany we współpracy z NAVITAX Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 18,  40-035 Katowice, http://www.navitax.pl/.