Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego

Miejscowość, data

 

Jan Kowalski

00-001 Warszawa

PESEL 12345678901

 

 

Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Warszawie

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczam, że jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości, wybieram opodatkowanie moich przychodów z najmu – uzyskiwanych począwszy od ………….. 2014 r. – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ponadto oświadczam wraz z moją żoną Zofią Kowalską (PESEL 12345678901) podpisaną poniżej, z którą pozostaję w małżeńskiej wspólności majątkowej, że będę rozliczał w naszym wspólnym imieniu cały przychód uzyskiwany z najmu.

 

Z poważaniem,

  

Jan Kowalski                                                               Zofia Kowalska

Podatnik                                                                      Małżonek