Regulamin

 

§ 1 Definicje

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. iParkomat sp. z o.o. – iParkomat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 208, lokal 32, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495011, REGON: 147067042, NIP: 5213664927;
 2. iParkomat – prowadzony przez iParkomat sp. z o.o. serwis internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem (w domenie) www.iparkomat.com, oferujący bazę danych, wraz z algorytmami wyszukiwania informacji w niej zawartych;
 3. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto, przy czym Użytkownik może być w określonych przypadkach zarówno Gospodarzem, jak i Gościem;
 4. Gospodarz – Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie, a więc oświadczenie zawierające ofertę lub propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego w ramach iParkomat;
 5. Gość – Użytkownik, który zawarł umowę z Gospodarzem o udostępnienie mu Miejsca Postojowego w ramach iParkomat;
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta;
 7. Konto – zbiór danych dotyczących danego Użytkownika i jego działań dokonywanych za pomocą iParkomat, tworzony, utrzymywany i przetwarzany przez iParkomat sp. z o.o. posiadający unikalną nazwę podaną przy rejestracji przez Użytkownika (Login);
 8. Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;
 9. Uwierzytelnienie Konta – potwierdzenie otrzymania wiadomości email wysłanej na podany przez Użytkownika w czasie rejestracji adres email;
 10. Miejsce Postojowe – miejsce w garażu lub inne wyodrębnione miejsce nadające się do wjazdu z drogi publicznej oraz postoju Pojazdu;
 11. Ranking – poziom oceny każdego Użytkownika, który wynika m.in. z intensywności dotychczasowych działań w iParkomat, przebiegu dotychczasowej współpracy z innymi Użytkownikami oraz – w przypadku Gospodarza – oceny oferowanego Miejsca Postojowego, przypisany do Konta i mogący różnicować wysokość Prowizji pobieranej przez iParkomat za udostępnienie konkretnego Miejsca Postojowego;
 12. Minimalny Poziom Rankingu – nie niższy niż wskazany przez Gospodarza w Ogłoszeniu minimalny ranking Gościa, który sprawia, że Gość może skorzystać z możliwości zawarcia umowy w ramach opcji „Zamów Teraz”;
 13. Okres Rozliczeniowy – okres udostępnienia Miejsca Postojowego, za który Gość wnosi Opłatę przed jego rozpoczęciem; minimalnym okresem rozliczeniowym jest 7 dni kalendarzowych, a maksymalnym 30 dni kalendarzowych;
 14. Opłata – wskazana w udostępnianym w iParkomat Ogłoszeniu kwota składająca się z:
  1. Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego w wykonaniu umowy zawartej przez Użytkowników za cały okres udostępniania uzgodniony przez strony (z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 2 pkt 1) lub – w przypadkach zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego na okres dłuższy niż 30 dni – jego część, przy czym Wynagrodzenie w ramach publikacji Ogłoszeń w iParkomat oznaczone jest również jako „cena”,
  2. w wypadkach wskazanych w Regulaminie również Jednorazowej Opłaty Depozytowej;
 15. Prowizja – wynagrodzenie należne iParkomat sp. z o.o. od Gospodarza, płatne z tytułu skutecznego zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dzięki wykorzystaniu bazy danych Miejsc Postojowych prowadzonej w ramach usługi iParkomat.,którego wysokość, zasady pobierania i ustalania wysokości określa szczegółowo Regulamin;
 16. Regulamin - niniejszy Regulamin iParkomat;
 17. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, który w ramach iParkomat działa w celach niezwiązanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

 

§ 2 Użytkownicy i Rejestracja

  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Rejestracji w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może dokonać wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub osoba fizyczna posiadająca umocowanie udzielone przez takie podmioty.
  2. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu email oraz hasła – adres email stanowić będzie jednocześnie Login Użytkownika (nazwę, za pomocą której, przy jednoczesnym podaniu hasła, uzyskiwać będzie on dostęp do Konta i funkcjonalności iParkomat). Wspomniany w zdaniu poprzednim adres email nie może być adresem wykorzystanym już wcześniej przy Rejestracji innego Konta. Dla podjęcia w iParkomat działań jako Gość lub Gospodarz (zamieszczania Ogłoszeń zawierających propozycje lub oferty udostępniania Miejsca Postojowego oraz ich przyjmowania) niezbędne jest późniejsze podanie dodatkowych danych tzn.:
   1. w odniesieniu do osób fizycznych:
    1. imienia,
    2. nazwiska,
    3. numeru telefonu,
    4. adresu,
    5. numeru rachunku bankowego (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w razie konieczności dokonania wypłaty na rzecz Użytkownika),
    6. numeru NIP (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w wypadku Użytkowników będących podatnikami podatku VAT),

    z tym, że w razie dokonania Rejestracji za pomocą Facebook część danych Użytkownika zawartych na Facebook zostanie automatycznie przeniesiona do Konta w iParkomat.

   2.   w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
    1. nazwy (firmy) danego podmiotu,
    2. formy prawnej,
    3. siedziby podmiotu,
    4. adresu podmiotu,
    5. numeru rachunku bankowego (informacja nieobowiązkowa, jednak wymagana w razie konieczności dokonania wypłaty na rzecz Użytkownika),
    6. numeru NIP,
    7. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby, która dokonuje rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
    8. drugiego numeru telefonu (informacja nieobowiązkowa),
    9. złożenia przez osobę dokonującą Rejestracji i dalszych działań w iParkomat oświadczenia, że działań tych dokonuje osoba, o której mowa w ust. 1 zd. 2 tego paragrafu.
  3.  W razie powstania wątpliwości dotyczących Rejestracji i dalszych działań w ramach Konta w iParkomat, w szczególności co do:
    1. prawdziwości informacji dotyczących Użytkownika,
    2. umocowania do działania w imieniu Użytkownika, przysługującego osobie przeprowadzającej Rejestrację i podejmującej inne czynności w iParkomat,
    3. tożsamości osoby, która dokonała Rejestracji lub podjęła inne działania w iParkomat,

     korzystanie z iParkomat może zostać uzależnione przez iParkomat od uzyskania od Użytkownika lub osób go reprezentujących wyjaśnień, potwierdzeń i innych niezbędnych oświadczeń, a także przedstawienia odpowiednich dokumentów. W wypadku opisanym w zdaniu poprzednim Konto może także zostać zawieszone lub pozbawione możliwości korzystania z części funkcji iParkomat.
  4. . Utworzone na skutek Rejestracji Konto Użytkownika jest dla niego dostępne w iParkomat po podaniu Loginu i hasła (logowanie). Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a iParkomat sp. z o.o., której treść ustalona jest w Regulaminie. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może przeprowadzić Uwierzytelnienie Konta.
  5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy między Użytkownikiem a iParkomat sp. z o.o., o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (w szczególności przez wysłanie wiadomości email na adres: contact@iparkomat.com lub na piśmie. Użytkownik taki może też złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub wiadomości przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli rozpoczął on korzystanie z usług świadczonych w ramach iParkomat, tzn. zamieścił Ogłoszenie lub podjął czynności zmierzające do przyjęcia zawartej w Ogłoszeniu innego Użytkownika propozycji lub oferty zawarcia umowy.
  6. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika, podanych w czasie Rejestracji oraz dalszych działań w iParkomat, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach swojego Konta, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w iParkomat lub, w wypadku danych niedających się zmienić w ten sposób, informując iParkomat sp. z o.o. o zmianie danych pisemnie lub za pomocą wiadomości email przesłanej na adres: contract@iparkomat.com.
  7. Osoba, która nie dokonała Rejestracji Konta, może korzystać z iParkomat, jednak nie może zamieszczać Ogłoszeń ani przyjąć złożonej przez innego Użytkownika oferty lub propozycji zawarcia umowy zawartej w Ogłoszeniu.
  8. Jeden podmiot może posiadać tylko jedno Konto w iParkomat.
  9. Osoba, która dokonała Rejestracji Konta oraz podjęła dalsze działania w iParkomat, podając niezgodne z prawdą informacje (w szczególności imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub podjęła działania w imieniu innej osoby nie posiadając umocowania) ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte w ramach iParkomat.
  10. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka lub stwierdzenia, że doszło do Rejestracji Konta przez osobę, która podała niezgodne z prawdą informacje, iParkomat sp. z o.o. może zawiesić świadczenie wszystkich lub niektórych usług za pomocą Konta. O podjęciu takich działań Użytkownik w miarę możliwości zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, SMS lub telefonicznie. Wznowienie świadczenia usług może zostać uzależnione od podjęcia przez Użytkownika działań, zmierzających do wyjaśnienia lub/i usunięcia nieprawdziwych danych.

§ 3 Postanowienia ogólne dotyczące iParkomat

 

 1. iParkomat umożliwia Użytkownikom korzystanie z bazy danych, dzięki której mogą zamieszczać propozycje zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowwego (Ogłoszenia), wyszukiwać je i je przyjmować, na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa udostępnienia Miejsca Postojowego zobowiązuje Gościa do zapłaty na rzecz Gospodarza za pośrednictwem iParkomat sp. z o.o. Wynagrodzenia, a Gospodarza do umożliwienia Gościowi dostępu do Miejsca Postojowego w określonym przez strony czasie. Gość może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w celu przechowania swojego Pojazdu i nie może bez zgody Gospodarza dokonywać jakichkolwiek zmian w Miejscu Postojowym oraz udostępniać go osobie trzeciej. Gość może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w określonym przez Gospodarza w Ogłoszeniu zakresie czasowym, w szczególności we wskazanych tam godzinach i dniach tygodnia, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
 2. iParkomat sp. z o.o. nie pośredniczy w zawieraniu umów między Uzytkownikami, nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów. iParkomat sp. z o.o. informuje, że prawa i obowiązki stron umowy udostępnienia Miejsca Postojowego uregulowane są przez treść umowy (w szczególności przez treść zaakceptowanego przez Gościa Ogłoszenia), oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. iParkomat sp. z o.o. nie rozstrzyga również sporów prawnych między Użytkownikami, dotyczących faktu i prawidłowości wykonania zobowiązań z umów przez nich zawartych, w szczególności nie podejmuje decyzji co do tego, czy Gość zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Gospodarza; iParkomat sp. z o.o. umożliwia jednak komunikację między Użytkownikami, zmierzającą do zgłaszania wzajemnych roszczeń oraz uzgadniania stanowisk Użytkowników oraz może podejmować próby mediacji.
 3. Poprzez korzystanie z iParkomat, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń oraz przyjmowanie zawartych w Ogłoszeniach propozycji lub ofert zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, Użytkownicy składają doniosłe prawnie oświadczenia o charakterze wiążącym.
 4. W ramach iParkomat dostępne są następujące sposoby zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego:
  1. Ogłoszenie z Opcją „Zamów Teraz” (Ogłoszenie zawierające ofertę zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego), pozwalające na zawarcie umowy z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty całości Opłaty za Okres Rozliczeniowy po uprzednim zaakceptowaniu przez niego treści Ogłoszenia.
  2. Ogłoszenie z opcją „Rezerwuj” (Ogłoszenie zawierające propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego), polegająca na tym, że po uzyskaniu akceptacji treści Ogłoszenia i zaoferowaniu zawarcia umowy o takiej treści przez jednego lub kilku Użytkowników (potencjalnych „Gości”), Gospodarz wskazuje, czy chce zawrzeć umowę z jednym z tych Użytkowników, przy czym umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez wskazanego Użytkownika zapłaty całości Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy.
 5. Ogłoszeń w iParkomat nie mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na stałym odpłatnym udostępnianiu miejsc postojowych, w szczególności podmioty prowadzące płatne parkingi. Wyłączenia tego nie stosuje się do Użytkowników, dla których wskazana w zd. poprzednim działalność nie ma charakteru dominującego.
 6. Wymagania techniczne, jakie spełniać musi Użytkownik, niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego iParkomat sp. z o.o. to:
  1. przeglądarka internetowa ze wsparciem HTML5 i CSS3,
  2. wtyczka Adobe Flash Player,
  3. włączona obsługa JavaScript,
  4. włączone wsparcie Cookies,
  5. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 lub większa, a dla smartfonów 490px,
  6. przeglądarka, która wspiera kodowanie UTF-8.
 7. Niniejsza umowa pomiędzy iParkomat sp. z o.o. a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z § 18 w wypadku Użytkowników mających miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią Europejską, zastosowanie ma prawo Stanu Nowy Jork. Jednak w wypadku, gdyby Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo innego państwa, znajdujące zastosowanie do niniejszej umowy na podstawie odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, przyznawało dalej idące uprawnienia niż wynikające z prawa polskiego lub niniejszego Regulaminu, iParkomat sp. z o.o. w pełni respektuje te uprawnienia.
 8. Wybór prawa właściwego wynikający z ust. 7 tego paragrafu nie dotyczy umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, zawieranej między Użytkownikami za pośrednictwem iParkomat.

 

§ 4 Ogłoszenie

 

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia jest dla Użytkownika bezpłatne.
 2. Użytkownik w celu zamieszczenia Ogłoszenia:
  1. wypełnia dostępny w ramach iParkomat formularz, zawierający postanowienia umowy, której zawarcie proponuje Użytkownik, w szczególności opis Miejsca Postojowego, zakres czasowy dostępności Miejsca Postojowego ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin, wysokość wynagrodzenia za dzień udostępnienia Miejsca Postojowego (przy czym wynagrodzenie to będzie należne tylko za ilość dni, które zgodnie z ustalonym zakresem czasowym dostępności Miejsca Postojowego będą uprawniały Gościa do używania miejsca, w tym dni ustawowo wolne od pracy), lokalizację Miejsca Postojowego (Opis Ogłoszenia),
  2. podaje dodatkowe informacje dotyczące jego osoby oraz przeprowadza Uwierzytelnienie Konta (chyba że dokonał tych czynności wcześniej),
  3. wskazuje, czy zamieszcza Ogłoszenie z Opcją „Zamów Teraz”, a w razie jej wyboru określa minimalny poziom Rankingu Użytkowników, którzy z tej opcji mogą skorzystać (w takim wypadku Użytkownicy z niższym poziomem Rankingu mogą odpowiedzieć na Ogłoszenie na zasadach określonych dla Ogłoszenia z opcją „Rezerwuj”).
 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest jednoznaczne z:
  1. oświadczeniem przez Gospodarza, że zamieszczone przez niego Ogłoszenie nie narusza przepisów prawa oraz Regulaminu, w szczególności postanowień ust. 4, 6 i 8 tego paragrafu i ust. 5 § 3 oraz że dołożył należytej staranności w celu poznania stanu prawnego Miejsca Postojowego, a także, że dokonał sprawdzenia Opisu Ogłoszenia, zwłaszcza mając na uwadze treść ust. 7 tego paragrafu,
  2. wyrażeniem przez Gospodarza zgody na przekazanie Gościowi, z chwilą zawarcia umowy, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: adres email, numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko, adres oraz innych danych szczegółowych ułatwiających dotarcie Gościa do Miejsca Postojowego i korzystanie z niego w czasie trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego, a w wypadku jednostek organizacyjnych – także danych identyfikujących tę jednostkę, podanych przy Rejestracji,
  3. udzieleniem iParkomat sp. z o.o. przez Gospodarza umocowania do wystawienia przez iParkomat sp. z o.o. w imieniu Gospodarza i przekazania Gościowi na jego wniosek rachunku w formie elektronicznej, który potwierdzać będzie zapłatę przez Gościa, za pośrednictwem iParkomat sp. z o.o., Wynagrodzenia na rzecz Gospodarza za konkretny Okres Rozliczeniowy,
  4. wyrażeniem zgody na wystawienie przez iParkomat sp. z o.o. w formie elektronicznej faktury VAT obejmującej należną od Gospodarza Prowizję i na jej otrzymanie w takiej formie.
  5. w wypadku Użytkownika będącego Konsumentem - z wyrażeniem zgody i przyjęciem do wiadomości, że Użytkownik traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat.com.
 4. Informacje podane przez Gospodarza w Opisie Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, powinny być wyczerpujące, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, w szczególności opis Miejsca Postojowego powinien wskazywać co najmniej jego rzeczywistą lokalizację oraz – w razie zamieszczenia zdjęć Miejsca Postojowego w iParkomat – wygląd. Jeżeli przepisy prawne przewidują obowiązek zamieszczenia określonych informacji w ofercie zawarcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest je zamieścić w Opisie Ogłoszenia; postanowienie to dotyczy w szczególności informacji wymaganych przez przepisy dotyczące zawierania umów z konsumentami.
 5. Użytkownik powinien zamieścić w Ogłoszeniu informacje o cechach Miejsca Postojowego, wybierając spośród typowych cech wskazanych w iParkomat lub wpisując opis innych cech charakterystycznych, z tym, że iParkomat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Ogłoszenia w tym zakresie na zasadach określonych w § 6 ust. 3.
 6. Informacje zawarte w Opisie Ogłoszenia mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia jednej umowy i mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. W szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie w Opisie Ogłoszenia informacji o charakterze reklamowym oraz informacji dotyczących Gospodarza, w tym danych pozwalających na skontaktowanie się z Gospodarzem poza funkcjonalnościami iParkomat.  
 7. Użytkownik powinien przed zatwierdzeniem informacji podanych w formularzu Opisu Ogłoszenia dokonać ich dokładnego sprawdzenia, w szczególności w poszukiwaniu błędów i nieścisłości, mając na uwadze, że udostępnienie Ogłoszenia w ramach iParkomat doprowadzi do złożenia przez Użytkownika wiążącej go propozycji zawarcia umowy o treści wynikającej m.in. z Opisu Ogłoszenia.
 8. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie Ogłoszenia dotyczące Miejsc Postojowych:
  1. których udostępnienie osobom trzecim przez tego Użytkownika nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa,
  2. co do których Użytkownik posiada faktyczną możliwość udostępnienia innemu Użytkownikowi.
 9. Ogłoszenie zostaje udostępnione w iParkomat (jest widoczne dla każdej osoby korzystającej z iParkomat) po dokonaniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 2 tego paragrafu.
 10. Zamieszczając Ogłoszenie w ramach iParkomat Użytkownik wyraża zgodę na jego publikację w celach promocyjnych w iParkomat oraz w innych serwisach i na innych stronach www.
 11. Gospodarz może dokonać zmian Opisu Ogłoszenia. Zmiany dokonane po złożeniu przez innego Użytkownika oświadczenia o przyjęciu propozycji bądź oferty zawarcia umowy zawartej w Ogłoszeniu są bezskuteczne względem tego Użytkownika, w szczególności w razie zawarcia umowy jej treść wyznaczana jest przez Opis Ogłoszenia istniejący w chwili wyrażania tego oświadczenia.   

 

§ 5 Zawarcie umowy udostępnienia Miejsca Postojowego

 

 1. W wypadku Ogłoszeń z opcją „Zamów Teraz”, Użytkownik wyraża wolę zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego poprzez wybór za pomocą funkcjonalności iParkomat konkretnego Ogłoszenia oraz:
  1. skorzystanie z opcji „Zamów Teraz”,
  2. wypełnienie formularza, zawierającego dodatkowe informacje dotyczące jego osoby (chyba że podał je już wcześniej),
  3. wpłatę Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy w sposób wskazany w iParkomat.
 2. W wypadku Ogłoszeń z opcją „Rezerwuj”, Użytkownik wyraża wolę zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego poprzez wybór za pomocą funkcjonalności iParkomat konkretnego Ogłoszenia oraz:
  1. skorzystanie z opcji „Rezerwuj”,
  2. wypełnienie formularza, zawierającego dodatkowe informacje dotyczące jego osoby (chyba że podał je już wcześniej),
  3. wpłatę Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy w sposób wskazany w iParkomat, jednak dopiero po wyrażeniu przez Gospodarza akceptacji, zgodnie z ust. 3.
 3. W przypadku Ogłoszeń, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, po podjęciu przez Użytkownika działań opisanych w punktach 1 i 2 ust. 2, Gospodarz otrzyma zawiadomienie o wyrażeniu przez innego Użytkownika woli zawarcia umowy zgodnie z treścią Ogłoszenia. Gospodarz może zdecydować za pomocą funkcjonalności iParkomat lub odpowiadając na wiadomość email o akceptacji takiego oświadczenia. Po wyrażeniu akceptacji przez Gospodarza, Użytkownik, którego akceptacja dotyczy, otrzyma zawiadomienie o tym fakcie oraz o konieczności dokonania wpłaty o określonej wysokości, o której mowa w ust. 2 pkt 3 w określonym przez iParkomat terminie w celu zawarcia umowy.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili dokonania zapłaty w wysokości i terminie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem dokonanie czynności opisanych w ust. poprzednich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i przyjęciem do wiadomości, że z chwilą zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego Użytkownik traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z iParkomat sp. z o.o., o którym mowa w § 2 ust. 5.
 5. Umowa może zostać zawarta na dowolny okres, nie krótszy niż 7 dni, z zastrzeżeniem, iż dochodzi do rozwiązania stosunku prawnego stron w razie braku dokonania kolejnych wpłat, o których mowa w ust. 6.
 6. Wynagrodzenie za dalsze Okresy Rozliczeniowe Gość zobowiązany jest opłacić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego. Brak wpłaty w tym terminie powoduje ustanie stosunku prawnego stron z dniem zakończenia trwania bieżącego Okresu Rozliczeniowego (rozwiązanie umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego) i spowoduje zmniejszenie Rankingu Gościa. 
 7. Sposobem zapłaty Opłaty przez Gościa jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy iParkomat Sp. z o.o. w ramach usługi PayU bądź PayPal, w szczególności Gość jest zobowiązany wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach iParkomat, w sekcji PayU lub odpowiednio PayPal, potwierdzając dane osobowe, teleadresowe, nr konta bankowego oraz inne dane niezbędne do jego identyfikacji.
 8. Gość wyraża zgodę:
  1. na przekazanie Gospodarzowi, z chwilą zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres oraz wszelkich innych danych dotyczących Gościa, które nie są dostępne dla Gospodarza przed zawarciem umowy.
  2. na otrzymanie rachunku od Gospodarza w formie elektronicznej.
 9. Na Kontach Gościa oraz Gospodarza zostaną zamieszczone zawiadomienia o zawarciu umowy. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują oświadczeń woli Użytkowników. Zamieszczenie zawiadomienia nie jest niezbędne dla zawarcia umowy, w szczególności obowiązek iParkomat sp. z o.o. przesłania zawiadomienia nie ma wpływu na ustalenie momentu zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności § 4 i 5 oraz przepisów prawa.
 10. Wynagrodzenie, pomniejszone o kwotę Prowizji należnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostanie wypłacone Gospodarzowi przez iParkomat sp. z o.o. w ciągu 48 godzin od zakończenia Okresu Rozliczeniowego, za który jest ono należne.
 11. Stosunek prawny stron (umowa udostępnienia Miejsca Postojowego) może zostać rozwiązany w ramach iParkomat – w dowolnym czasie, jednak tylko na podstawie zgodnego oświadczenia obu stron.
 12. W wypadku rozwiązania stosunku prawnego, bez względu na jego przyczyny, Wynagrodzenie wpłacone przez Gościa zostanie wypłacone Gospodarzowi z potrąceniem Prowizji iParkomat. Wynagrodzenie z potrąceniem Prowizji iParkomat może zostać zwrócone Gościowi, w przypadku gdy obie strony wyraźnie i zgodnie oświadczą taką wolę w formie pisemnej lub w iParkomat.

 

§ 6 Obowiązki i zakres odpowiedzialności iParkomat sp. z o.o.

 

 1. Po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego prawa i obowiązki Użytkowników wynikają z treści zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. iParkomat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykonanie lub sposób wykonania zobowiązań z umowy zawartej przez Użytkowników przy użyciu iParkomat,
  2. działania Użytkowników i osób trzecich podjęte w związku z działaniem iParkomat, sprzeczne z Regulaminem.
 3. iParkomat sp. z o.o. nie bada prawidłowości informacji zawartych w Opisie Ogłoszenia, jednak może – przy jednoczesnym zawiadomieniu Gospodarza – zmienić Opis Ogłoszenia lub jego umiejscowienie w iParkomat, jeżeli wprowadzone przez Gospodarza informacje są dotknięte oczywistymi i niewątpliwymi omyłkami albo błędami ortograficznymi lub gramatycznymi.
 4. iParkomat sp. z o.o. może zawiesić udostępnianie w iParkomat Ogłoszenia, dokonać jego modyfikacji (w tym usunięcia skutków działań Użytkowników innych niż Gospodarz) lub jego usunięcia, w razie stwierdzenia, że Ogłoszenie lub działania podjęte w związku z Ogłoszeniem przez Użytkowników stanowią naruszenie postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się także w przypadku, gdy osoba trzecia uprawdopodobni, że Ogłoszenie narusza przysługujące jej uprawnienia, w szczególności, że osobie tej przysługują prawa do nieruchomości, na której znajduje się Miejsce Postojowe, a prawa te są skuteczne względem praw Gospodarza lub Gospodarz nie posiada uprawnień do korzystania z tej nieruchomości.
 5. iParkomat sp. z o.o. informuje, że usunięcie, zawieszenie lub modyfikacja Ogłoszenia nie ma wpływu na istnienie skutków prawnych, wywołanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez zachowania Użytkowników, podjęte przed usunięciem, zawieszeniem lub modyfikacją Ogłoszenia.
 6. Od momentu usunięcia lub zawieszenia Ogłoszenia nie jest możliwe zamieszczanie komentarzy jego dotyczących.

 

§ 7 Obowiązki Użytkowników oraz skutki ich naruszenia

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z iParkomat zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. jak również - w przypadku udostępniania Miejsca Postojowego - do odpowiedniego wykazywania i rozliczania podatku dochodowego.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, w szczególności podawać innym osobom Loginu i hasła. Podmiot, który udostępnił Konto innej osobie, ponosi odpowiedzialność za jej działania w ramach iParkomat jak za działania własne. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konto nie może być przeniesione na inny podmiot bez zgody iParkomat sp. z o.o.
 3. Konto Użytkownika może być, na czas oznaczony, zawieszone lub pozbawione możliwości korzystania z części funkcji iParkomat w następujących sytuacjach:
  1. gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub zagrażają dobremu imieniu iParkomat,
  2. gdy powstaną wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Użytkownika przy Rejestracji oraz w czasie dalszych działań w iParkomat, co do umocowania osoby przeprowadzającej Rejestrację i korzystającej z Konta do działania w imieniu Użytkownika, tożsamości osoby, która dokonała Rejestracji lub dalszych działań w iParkomat lub zajdzie potrzeba uzyskania wyjaśnień lub potwierdzeń dotyczących przeprowadzenia Rejestracji i innych działań w iParkomat od osób umocowanych do reprezentowania Użytkownika.

  W wypadku określonym w punkcie 2 tego ustępu wznowienie pełnej funkcjonalności Konta nastąpi w ciągu 7 dni od usunięcia wątpliwości lub uzyskania wyjaśnień i potwierdzeń. W wypadku określonym w punkcie 1 – w momencie uznania przez iParkomat sp. z o.o., że Użytkownik daje gwarancję zaprzestania opisanych tam naruszeń, chyba, że iParkomat sp. z o.o. podejmie decyzję o usunięciu Konta stosownie do postanowień § 8.

 4. Zawieszone Konto pozwala Użytkownikowi wyłącznie na wgląd do informacji zapisanych na Koncie, w tym dotyczących już zawartych przez niego umów oraz dostęp do funkcji pozwalających dokonać zapłaty Wynagrodzenia oraz umożliwia podjęcie innych działań w celu wykonania zawartej już umowy. iParkomat sp. z o.o. może również usunąć z iParkomat wszystkie Ogłoszenia Użytkownika, którego Konto zostało zawieszone, jeśli zawieszenie Konta ma związek z treścią czy charakterem choćby jednego zamieszczonego przez Użytkownika Ogłoszenia.
 5. W razie zawieszenia Konta Użytkownik nie może przeprowadzić Rejestracji nowego Konta.

 

§ 8 Usunięcie Konta (rozwiązanie stosunku prawnego między iParkomat a Użytkownikiem)

 

 1. Użytkownik może rozwiązać stosunek prawny z iParkomat sp. z o.o., informując o tym iParkomat sp. z o.o. W przypadku trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego rozwiązanie stosunku prawnego z iParkomat następuje z upływem 30 dniowego okresu wypowiedzenia i nie powoduje zwolnienia Użytkowników oraz iParkomat sp. z o.o. z już zaciągniętych przez nich zobowiązań związanych z zawartą umową udostępnienia Miejsca Postojowego, w szczególności nie zwalnia Gospodarza od obowiązku uiszczenia Prowizji należnej za okres do ostatniego dnia trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego (Rozwiązanie Umowy).
 2. Na skutek złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Konto zostaje usunięte, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: Użytkownik zamieścił Ogłoszenie i nie dokonał jego usunięcia, trwa umowa o udostępnienie Miejsca Postojowego lub Użytkownikowi przysługują roszczenia o wypłatę środków pieniężnych lub jest zobowiązany do zapłaty na rzecz iParkomat sp. z o.o. lub innego Użytkownika – wówczas iParkomat sp. z o.o. nadal będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika i udostępniał je innym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie w celu wykonania zobowiązań iParkomat wobec Użytkowników, zwłaszcza w zakresie pośredniczenia w zapłacie Wynagrodzenia.
 3. iParkomat sp. z o.o. informuje, że Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na istnienie skutków prawnych, wywołanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem przez zachowania Użytkowników podjęte przed tym zdarzeniem. Rozwiązanie Umowy nie ma także wpływu na istnienie i treść wzajemnych praw i obowiązków iParkomat sp. z o.o. oraz Użytkownika wynikających z działań podjętych przed Rozwiązaniem Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty Prowizji od zawartych umów, w tym Prowizji niewymagalnej jeszcze w chwili Rozwiązania Umowy, a należnej w przyszłości zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Regulaminu.
 4. iParkomat sp. z o.o. może wypowiedzieć stosunek prawny między stronami w drodze oświadczenia przesłanego na podany przy Rejestracji adres email z ważnych powodów, w szczególności:
  1. dokonania Rejestracji Konta z naruszeniem § 7 ust. 5 Regulaminu,
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa,
  3. dokonania Rejestracji Konta, podania lub zmiany danych dotyczących Użytkownika z posłużeniem się nieprawdziwymi informacjami lub przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Użytkownika,
  4. w razie, gdy Konto było zawieszone z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 2, a iParkomat sp. z. o.o. nie uzyskała niezbędnych potwierdzeń, wyjaśnień i informacji.
 5. iParkomat sp. z o.o. może wypowiedzieć stosunek prawny na zasadach określonych w ust. 4, jeśli z Użytkownikiem już wcześniej rozwiązano stosunek prawny w trybie ust. 4, lecz dokonał on ponownej Rejestracji.
 6. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 stosunek prawny między stronami ustaje natychmiastowo, a Konto zostaje usunięte nie później niż w ciągu 30 dni.

 

§ 9 Prowizja

 

 1. Usługi świadczone przez iParkomat sp. z o.o. za pomocą iParkomat są odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie i Załączniku nr 2.
 2. W zamian za skuteczne zawarcie przez Użytkowników umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dzięki wykorzystaniu bazy danych Miejsc Postojowych prowadzonej w ramach usługi iParkomat , iParkomat sp. z o.o. należy się od Gospodarza Prowizja. Wysokość Prowizji za poszczególne usługi oraz zasady jej pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. iParkomat Sp. z o.o. może w każdej chwili zmniejszyć wysokość prowizji w określonych przez siebie sytuacjach, informując o tym Użytkowników w dowolny sposób. Nadwyżka wartości Opłaty ponad kwotę Prowizji nie stanowi należności iParkomat sp. z o.o., która w tym zakresie jedynie pośredniczy w przekazaniu Gospodarzowi Wynagrodzenia należnego od Gościa.
 3. iParkomat sp. z o.o. Prowizja należy się także w wypadku, gdy doszło poza funkcjonalnościami iParkomat na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat do:
  1. zawarcia umowy o treści identycznej lub zbliżonej do treści umowy udostępnienia Miejsca Postojowego między Użytkownikami lub osobami, które były Użytkownikami, jeśli wcześniej między tymi osobami doszło do rezerwacji Ogłoszenia na zasadach określonych w § 5 ust. 2 lub do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego za pośrednictwem iParkomat i nowo zawarta umowa dotyczy tego samego Miejsca Postojowego – chyba, że do zawarcia tej umowy nie doszło na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat,
  2. zawarcia umowy o treści identycznej lub zbliżonej do treści Umowy udostępnienia Miejsca Postojowego przez osoby, z których przynajmniej jedna jest lub była Użytkownikiem i zamieściła w iParkomat Ogłoszenie z ofertą lub propozycją zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, jeśli zawarta z pominięciem iParkomat umowa dotyczy tego Miejsca Postojowego – chyba, że do zawarcia tej umowy nie doszło na skutek zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat.

  We wskazanych przypadkach zobowiązaną do zapłaty Prowizji jest osoba, która zamieściła Ogłoszenie w iParkomat, a Prowizja należna jest w wysokości ustalonej zgodnie z Regulaminem, przy przyjęciu jako podstawy jej obliczania średniego Wynagrodzenia za dzień udostępniania Miejsca Postojowego, ustalonego w zawartych przez tę osobę w ramach iParkomat umowach. W razie niezawarcia przez tego Użytkownika choćby jednej takiej umowy, podstawą obliczania Prowizji jest średnia wysokość Wynagrodzenia wskazywanego przez tę osobę w składanych przez nią Ogłoszeniach.

 4. Prowizja należna jest za cały okres związania stron umową, o której mowa w pktach 1 i 2 poprzedniego ustępu, nie dłużej jednak niż do dnia upływu roku od ostatniego dnia, w którym Ogłoszenie dostępne było w iParkomat. Gospodarzowi, na jego wniosek, może być wystawiona faktura VAT przez iParkomat sp. z o.o. Faktura dokumentuje pobranie Prowizji przez iParkomat sp. z o.o.
 5. Opłaty uiszczane mogą być wyłącznie za pomocą usług oferowanych przez:
  1. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444 lub
  2. PayPal(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449,

w zakresie i na zasadach określonych w aktualnych regulaminach tych usług, dostępnych dla Użytkownika przed dokonaniem płatności.

 

 

§ 10 System komentarzy i recenzji

 

 1. iParkomat pozwala Użytkownikom na zamieszczanie komentarzy graficznych oraz recenzji słownych, dotyczących zawartych przez nich umów. Użytkownik może zamieścić tylko jeden komentarz i jedną recenzję dotyczące każdej zawartej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, której jest stroną.
 2. Komentarze i recenzje mogą dotyczyć wyłącznie sposobu realizacji umowy, w tym cech Miejsca Postojowego i przebiegu współpracy stron umowy. Recenzje nie mogą w szczególności:
  1. zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, naruszających dobre obyczaje, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, w tym także odnośników (linków) i odniesień do takich treści,
  2. informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników oraz osób, które uczestniczą lub uczestniczyły w zawieraniu lub wykonywaniu umowy, a także informacji pozwalających na kontaktowanie się z tymi osobami w sposób inny niż za pomocą iParkomat,
  3. adresów stron internetowych, w tym adresów Ogłoszeń w ramach iParkomat,
  4. treści o charakterze reklamowym i promocyjnym.
 3. Recenzje powinny być redagowane w sposób zgodny z zasadami języka, w sposób czytelny i zrozumiały oraz powinny być wystawiane przez Użytkowników nie wcześniej niż przed zakończeniem wykonywania umowy i nie później niż 7 dni od zakończenia wykonywania umowy, której dotyczą.
 4. Komentarz i treść recenzji są udostępniane w iParkomat, w szczególności są one widoczne dla wszystkich Użytkowników oraz osób korzystających z iParkomat, nie będących Użytkownikami. Komentarze i recenzje wyświetlane są w ramach iParkomat zarówno na stronie zawierającej informację o Ogłoszeniu, jak i w związku z informacją o Kontach Użytkowników, których dotyczą.
 5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i recenzje.
 6. Komentarz lub recenzja mogą zostać usunięte z iParkomat za zgodą obu Użytkowników, których one dotyczą, przy użyciu funkcji dostępnej w ramach iParkomat. O usunięcie komentarza lub recenzji można wystąpić w terminie 60 dni od zakończenia wykonywania umowy, której one dotyczą. Zgoda Użytkownika, wymagana do usunięcia komentarza lub/ recenzji, powinna być wyrażona najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o prośbie o usunięcie.
 7. iParkomat może dokonywać modyfikacji lub usunięcia komentarzy lub/i recenzji oraz miejsca ich zamieszczenia w uzasadnionych wypadkach, w szczególności:
  1. sprzeczności komentarza lub recenzji z postanowieniami Regulaminu,
  2. oczywistych omyłek w treści lub charakterze recenzji,
  3. nieczytelności recenzji.
 8. Recenzja może być pozytywna, negatywna albo neutralna. Komentarz pozwala ocenić odpowiednio Gościowi lub/i Gospodarzowi w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego e szczególności pod względem następujących parametrów: zgodność Miejsca Postojowego z opisem, jakość i kulturę współpracy z drugim Użytkownikiem, czas udostępniania i uwalniania Miejsca Postojowego przez drugiego Użytkownika.

 

§ 11 Ranking

 

 1. Wysokość Rankingu Użytkownika ma wpływ na dostępność określonych funkcjonalności iParkomat dla danego Użytkownika oraz wysokość Prowizji pobieranych przez iParkomat.
 2. Ranking Użytkownika kształtowany jest przez podejmowane przez niego w iParkomat zachowania, przy czym pozytywny wpływ na Ranking mają działania polegające na jak najszerszym korzystaniu z funkcji iParkomat zgodnie z Regulaminem, negatywny – w szczególności zaniechanie podejmowania wskazanych działań, naruszenia Regulaminu oraz działania sprzeczne z interesem innych Użytkowników lub iParkomat sp. z o.o.
 3. Ranking Użytkownika może być w szczególności obniżony na skutek następujących okoliczności:
  1. naruszania postanowień Regulaminu i przepisów prawa,
  2. zamieszczenia przez innego Użytkownika negatywnej recenzji dotyczącej wykonywania zawartej przez niego umowy  o udostępnienie Miejsca Postojowego,
  3. braku wystawienia komentarza lub recenzji po zakończeniu wykonywania umowy,
  4. w przypadku Gospodarza – braku ponownego zamieszczenia Ogłoszenia po upływie 3 dni od zakończeniu okresu wykonywania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego,
  5. podjęcia zachowania naruszającego dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 

§ 12 Reklamacje

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez iParkomat sp. z o.o. zobowiązań wynikających z Regulaminu i przepisów prawa.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego w iParkomat (http://www.iparkomat.com/contact , wiadomości email (kontakt@iparkomat.pl) lub w formie pisemnej na adres siedziby iParkomat sp. z o.o. wskazany w Regulaminie.
 3. W treści reklamacji należy wskazać Login Użytkownika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) składającego reklamację oraz opis nieprawidłowości działania lub zaniechania iParkomat sp. z o.o. W razie potrzeby uzupełnienia informacji związanych z treścią reklamacji, iParkomat sp. z o.o. zwróci się o jej uzupełnienie do Użytkownika.
 4. iParkomat sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w pełnej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana – w zależności od żądania zawartego w treści reklamacji – na adres email Użytkownika wskazany przy Rejestracji, inny wskazany przez niego adres email lub listownie na adres podany w treści reklamacji.

 

§13 Zastrzeżenia praw

 

 1. Zamieszczone na iParkomat materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw iParkomat sp. z o.o. i korzystają z ochrony prawnej. Korzystanie z tych materiałów w jakikolwiek sposób wymaga pisemnej zgody iParkomat sp. z o.o.
 2. iParkomat sp. z o.o. nie wyraża zgody na wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie całości lub części materiałów i informacji zamieszczonych w iParkomat, w tym prezentacji ich na innych serwisach internetowych.

 

§ 14 Ochrona prywatności, dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podawanych przez nich w trakcie korzystania z iParkomat, jest iParkomat sp. z o.o. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu w toku Rejestracji oraz podawanie danych osobowych w trakcie korzystania z iParkomat (w szczególności przy zamieszczaniu Ogłoszenia i wyrażaniu akceptacji zawartej w Ogłoszeniu propozycji lub oferty udostępnienia Miejsca Postojowego) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez iParkomat sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania usług oferowanych przez ten podmiot za pośrednictwem iParkomat, na zasadach określonych w Regulaminie oraz na ich upublicznienie w przypadkach i zakresie wskazanych w Regulaminie. iParkomat sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, dbając o zapewnienie ich bezpieczeństwa i poufności.
 3. W iParkomat oraz innych serwisach, o których mowa w § 4 ust. 10 widoczne będą dla wszystkich osób przeglądających strony internetowe składające się na ten serwis następujące dane Użytkowników będących osobami fizycznymi, związane z podjętymi przez nich w iParkomat działaniami, przy czym będą one prezentowane w powiązaniu z tymi działaniami lub ich skutkami (w szczególności zamieszczonymi, również w przeszłości, Ogłoszeniami oraz recenzjami i komentarzami): pełne imię oraz pierwsza litera nazwiska, data Rejestracji, moment podjęcia ostatniej aktywności na Koncie, liczba zawartych dotąd umów jako Gość lub Gospodarz, liczba zamieszczonych Ogłoszeń, w tym Ogłoszeń nadal aktywnych, informacje o przeprowadzonym Uwierzytelnieniu oraz połączeniu Konta z Facebook. Informacje te będą widoczne w szczególności w ramach prezentacji Ogłoszenia (zarówno aktualnego, jak i obejmującego zakończoną już umowę udostępnienia Miejsca Postojowego), recenzji i komentarzy oraz w zawiadomieniach przesłanych do innych Użytkowników w związku z procedurą zawierania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego – dane te będą prezentowane m.in. w powiązaniu z Rankingiem danego Użytkownika. Dokonując Rejestracji oraz podając swoje dane Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego danych osobowych we wskazanym zakresie.
 4. W odniesieniu do Użytkowników nie będących osobami fizycznymi w iParkomat w sytuacjach opisanych w ust. 3 widoczne będzie oznaczenie „Firma”, chyba, że Regulamin postanawia inaczej.
 5. Do skorzystania z usług świadczonych przez iParkomat sp. z o.o. niezbędne jest podanie danych wskazanych w § 2 ust. 2 oraz danych niezbędnych do dokonania płatności, stosownie do postanowień § 9 ust. 5.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2, jednoznaczne jest z żądaniem usunięcia Konta (§ 8 Regulaminu). Zgłoszenie tego żądania oraz usunięcie Konta nie powodują utraty przez iParkomat sp. z o.o. prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczenia zawartych umów udostępnienia Miejsca Postojowego.
 7. iParkomat sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych  w następujący sposób:
  1. pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  2. w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych,
  3. system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,
  4. w przypadku gdy do uwierzytelniania Użytkowników używa się hasła, składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
  5. transmisja danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a iParkomat jest szyfrowana protokołami:
   1. HTTP w przypadku strony internetowej i HTTPS w przypadku stron rejestracji, logowania lub edycji konta Użytkownika, przypominania hasła oraz rezerwacji parkingu,
   2. SMTP w przypadku emaila.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie, w szczególności po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dane Użytkownika będącego jej stroną zostaną przekazane drugiej stronie umowy. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w postanowieniach Regulaminu, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane PayU lub odpowiednio PayPal. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom także po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą.

 

 

§ 15 Jednorazowe Opłaty Depozytowe

 

 1. Jeżeli tak określono w Ogłoszeniu, w skład Opłaty, której uiszczenie niezbędne jest do zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, wchodzi także Jednorazowa Opłata Depozytowa, wpłacana iParkomat sp. z o.o. jako pośrednikowi w celu zabezpieczenia zwrotu przekazanego Gościowi urządzenia lub narzędzia niezbędnego do udostępnienia Miejsca Postojowego, np. pilota zdalnego sterowania, klucza wejściowego, itp.
 2. Wysokość Jednorazowej Opłaty Depozytowej określa Gospodarz, przy czym nie może być ona większa niż 30krotność kwoty Wynagrodzenia za dzień udostępnienia Miejsca Postojowego określonej w Ogłoszeniu.
 3. Gospodarz określa w Ogłoszeniu przyczynę domagania się zapłaty Jednorazowej Opłaty Depozytowej, w szczególności ryzyko, które jej zapłata ma zabezpieczać.
 4. Jednorazowa Opłata Depozytowa zostanie wypłacona Gospodarzowi, jeżeli złoży on za pośrednictwem iParkomat nie później niż 3 dni od ustania stosunku prawnego wynikającego z umowy udostępnienia Miejsca Postojowego żądanie wypłaty całości lub części tej Opłaty, oświadczając jednocześnie, że urządzenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało mu zwrócone lub zostało zwrócone w stanie pogorszonym. W razie braku złożenia takiego żądania i oświadczenia we wskazanym terminie przez Gospodarza, Opłata ta zostanie zwrócona Gościowi nie później niż 14 dni od chwili ustania stosunku prawnego wynikającego z umowy udostępnienia Miejsca Postojowego.
 5. iParkomat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i nie pośredniczy między Użytkownikami w zakresie wykonania opisanych w zdaniach poprzednich obowiązków, a także nie rozstrzyga sporów na tym tle. Za wiążące w odniesieniu do określenia podmiotu, któremu iParkomat sp. z o.o. ma przekazać Jednorazową Opłatę Depozytową uważa się oświadczenie Gospodarza. Postanowienie to nie pozbawia Użytkowników możliwości dochodzenia wzajemnych roszczeń na zasadach ogólnych ani nie przesądza zasadności zgłoszonego przez Gospodarza żądania wypłaty Jednorazowej Opłaty Depozytowej.    

 

§ 16 Załączniki

 

 

 1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 2. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.
  1. Załącznik nr 1: Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne;
  2. Załącznik nr 2: Prowizja;
  3. Załącznik nr 3: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  4. Załącznik nr 4: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zamieszczenie Załączników nr 3 oraz 4 stanowi realizację obowiązków iParkomat sp. z o.o. wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Użytkowników na podane przez nich adresy email oraz zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian na stronach iParkomat, wraz z odnośnikiem do pełnej treści zmian. Zawiadomienie oraz informacja wysłane zostaną co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownicy w takim wypadku będą mogli w terminie 30 dni od wysłania zawiadomienia złożyć na piśmie lub poprzez wiadomość email oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, skuteczne z chwilą dojścia do iParkomat sp. z o.o. Do skutków rozwiązania umowy w tym trybie stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na skutki wywołane przez zachowania Użytkowników przed dokonaniem zmian, w szczególności ważność i treść zawartych umów udostępnienia Miejsca Postojowego.
 3. Tryb postępowania w przypadku przerw technicznych oraz awarii technicznych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 18 Postanowienia dotyczące Użytkowników spoza Unii Europejskiej.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się uzupełniająco wyłącznie w stosunku do Użytkowników, którzy nie mają miejsca stałego pobytu lub siedziby w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nie dającej się pogodzić niezgodności z pozostałymi postanowieniami niniejszego regulaminu, wiążące pozostają postanowienia paragrafu 18.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu „Usługa” oznacza wszystkie usługi świadczone przez iParkomat sp. z o.o. na rzecz Użytkowników za pośrednictwem iParkomat, włączając w to, między innymi, umożliwienie Rejestracji w celu założenia Konta, umieszczania Ogłoszeń, zawierania umów udostępnienia Miejsca Postojowego, uiszczanie, pobieranie i wypłacanie Opłaty, przeglądanie dostępnych Ogłoszeń lub ich rezerwowania, a także wszelkie inne usługi świadczone za pośrednictwem lub w związku z iParkomat.
 3. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADCZONE PRZEZ SIEBIE USŁUGI W ZWIĄZKU Z CZYM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI ZAPEWNIANE SĄ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O. W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JAK I GWARANCJI DOROZUMIANYCH. iPARKOMAT SP. Z O.O NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI RYNKOWOŚCI USŁUG, ICH PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z USŁUG, NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LUB ZWYCZAJU PANUJĄCEGO W BRANŻY. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ IPARKOMAT, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAREZERWOWANE MIEJSCA POSTOJOWE, BĘDĄ DOSTĘPNE LUB BEZPIECZNE. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE UDZIELA GWARANCJI, IŻ POJAZDY UŻYTKOWNIKÓW LUB MIEJSCA POSTOJOWE BĘDĄ BEZPIECZNE I NIE ULEGNĄ ZNISZCZENIU LUB USZKODZENIU TAK PRZEZ GOŚCIA LUB GOSPODARZA, JAK I OSOBY TRZECIE. ŻADNA INFORMACJA, NIEZALEŻNIE CZY UDZIELONA USTNIE CZY PISEMNIE PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O., ZA POŚREDNICTWEM IPARKOMAT LUB PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE MA CHARAKTERU GWARANCJI, CHYBA, ŻE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE WSKAZANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE. iPARKOMAT SP. Z O.O. W ŻADEN SPOSÓB NIE WERYFIKUJE OŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ NIE SPRAWDZA DOSTĘPNOŚCI LUB JAKOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE PRZEPROWADZA WERYFIKACJI INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ NIE DOKONUJE WERYFIKACJI ICH TOŻSAMOŚCI POD ŻADNYM KĄTEM. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ WZGLĘDEM MIEJSCA POSTOJOWEGO, OKOLICY W KTÓREJ SIĘ ONO ZNAJDUJE, JEGO BEZPIECZEŃSTWA ORAZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW.iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ iPARKOMAT ORAZ DOSTĘPNE TAM PROGRAMY CZY APLIKACJE NIE BĘDĄ ZAWIERAŁY WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.
 4. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO iPARKOMAT ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O SPOCZYWA, W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NA UŻYTKOWNIKU. iPARKOMAT SP. Z O.O. W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA ŻADNĄ SZKODĘ, WŁĄCZAJĄC W TO UTRACONE POŻYTKI, KOSZT USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, SZKODĘ NA MIENIU, OSOBIE LUB NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCiIĄ Z NICH SKORZYSTANIA, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ POWOŁANEJ PRZEZ RZEKOMO POSZODOWANEGO UŻYTKOWNIKA, WŁĄCZAJĄC W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ, DELIKTOWĄ (TAKŻĘ NIEDOCHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI), Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ INNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY iPARKOMAT SP. Z O.O. BYŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY, RÓWNIEŻ W WYPADKU GDY PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI ŚRODKI PRAWNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE NIE SPEŁNIŁY W ISTOCIE SWOJEJ ROLI. Z WYŁĄCZENIEM NASZEGO ZOBOWIĄZANIA DO PRZEKAZANIA OPŁATY GOSPODARZOM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ iPARKOMAT SP. Z O.O. WYNIKAJĄCA LUB POWSTAŁA W ZWIĄZKU Z ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ iPARKOMAT SP Z O.O. LUB W ZWIĄZKU Z TYMI USŁUGAMI, A TAKŻE Z POZBAWIENIEM DOSTĘPU DO TYCH USŁUG, A TAKŻE POWSTAŁA W ZWIĄZKU Z INTERAKCJĄ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI, NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ SUM, KTORE ZOSTAŁY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WPŁACONE LUB SĄ MU NALEŻNE W ZWIĄZKU Z MIEJSCEM POSTOJOWYM UDOSTĘPNIONYM PRZEZ iPARKOMAT ZA OKRES 6 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCY ZDARZENIE POWODUJĄCE SZKODĘ LUB KWOTĘ 100 DOLARÓW, JEŻELI ŻADNE SUMY NIE ZOSTAŁY WPŁACONE. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ SA FUNDAMENTALNYMI I NIEROZŁĄCZNYMI POSTANOWIENIAMI KONTRAKTU POMIĘDZY iPARKOMAT SP. Z O.O. A UŻYTKOWNIKIEM. POSTANOWIENIE PUNKTU 4 NINIEJSZEGO PARAGRAFU NIE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIA JEŻELI JURYSDYKCJA W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DANY UŻYTKOWNIK W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić iParkomat sp. z o.o. z odpowiedzialności, bronić oraz zwrócić koszty iParkomat sp. z o.o. oraz dołożyć wszelkich innych starań aby chronić iParkomat sp. z o.o. oraz podmioty z nią powiązane, spółki córki oraz ich pracowników, członków organów oraz pełnomocników, od wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat oraz wydatków, włączając w to, między innymi, odpowiednie koszty prawne i księgowe, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z a) dostępem do Usług lub korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych przez iParkomat sp. z o.o. w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem b) materiałami zamieszczonymi przez Użytkownika na iParkomat, c) kontaktem Użytkownika z innymi Użytkownikami, zarówno za jak i bez pośrednictwa iParkomat d) udostępnieniem Oferty i skorzystaniem z niej przez Użytkownika, e) przyjęciem Oferty i skorzystaniem z miejsca postojowego przez Użytkownika.
 6. Treść Regulaminu stanowi całą i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy iParkomat sp. z o.o. i Użytkownikiem w odniesieniu do Usług oraz zawartości i treści iParkomat. Postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia i umowy między iParkomat sp. z o.o. a Użytkownikiem. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, o którym mowa w § 2 ust.5 Regulaminu nie przysługuje Użytkownikom spoza Unii Europejskiej. Do Użytkowników spoza Unii Europejskiej nie mają także zastosowania postanowienia Załącznika nr 1, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.
 7. Zaniechanie przez iParkomat sp. z o.o. wykonania jakiegokolwiek przysługującego mu na podstawie Regulaminu prawa nie stanowi w żadnym wypadku zrzeczenia się możliwości przyszłego wykonania tego prawa. Zrzeczenie się prawa jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie ono dokonane na piśmie oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela iParkomat sp. z o.o.
 8. Z wyjątkiem wypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, skorzystanie przez każdą ze stron z któregokolwiek z przysługujących jej środków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla innych środków prawnych przysługujących tej stronie na mocy niniejszego Regulaminu lub na innej podstawie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu arbiter lub właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewykonalne, to postanowienie będzie dalej obowiązywać w maksymalnie dopuszczalnym stopniu, przy czym pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu nienaruszenie pozostają w mocy.
 9. Niniejszy Regulamin podlega prawu Stanu Nowy Jork, z wyłączeniem obowiązujących tam norm prawa prywatnego międzynarodowego. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję Stanu Nowy Jork i wyznacza usytuowane w Południowym Rejonie sądy stanowe lub sąd federalny dla Południowego Rejonu Stanu Nowy Jork jako miejsce rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z tym Regulaminem.
 10. Dane, wymagane do dokonania Rejestracji oraz podjęcia innych czynności w ramach iParkomat, mogą różnić się od wymienionych w § 2 ust. 2 w zależności od miejsca stałego pobytu lub siedziby Użytkownika spoza Unii Europejskiej.

 

Załącznik nr 1:  Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne

 1. iParkomat sp. z o.o. zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu iParkomat, ograniczających lub uniemożliwiających korzystanie z funkcji iParkomat. O terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 2. W razie wystąpienia awarii technicznej uniemożliwiającej zamieszczanie Ogłoszeń lub przyjmowanie zamieszczonych w nich ofert lub propozycji zawarcia umowy:
  1. Wynagrodzenie należne Gospodarzowi, które miało być wypłacone w czasie, w którym nastąpiła awaria techniczna, jest wypłacane przez iParkomat sp. z o.o. w pierwszym możliwym terminie i jest powiększane o należne odsetki ustawowe za okres opóźnienia w zapłacie,
  2. w razie rozpoczęcia przez choćby jednego Użytkownika procesu przyjęcia propozycji zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego zawartej w Ogłoszeniu z opcją „Rezerwuj”, terminy na złożenie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 ulegają wydłużeniu o okres 48 godzin od czasu usunięcia awarii technicznej;
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do przerw technicznych.

 

 Załącznik nr 2: Prowizja

 1. Wynagrodzenie za korzystanie z usługi ma charakter prowizyjny i jest pobierane wyłącznie za efektywne z punktu widzenia Gospodarza umieszczenie ogłoszenia. iParkomat sp. z o.o. za zawarcie każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego pobiera od Gospodarza prowizję, której wysokość uzależniona jest od wysokości Wynagrodzenia Gospodarza oraz czasu trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. Wysokość prowizji wynosi:
  1. za pierwsze 30 dni trwania każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Gościem innym niż Gość, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 50% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego,
  2. za kolejne Okresy Rozliczeniowe trwania tej samej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego oraz za pierwsze 30 dni trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Gościem, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 5% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego.
 2. Prowizja potrącana jest każdorazowo z Wynagrodzenia Gospodarza przed terminem płatności przez iParkomat Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi.
 3. Wysokość Prowizji za pierwsze 30 dni trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego może być zmniejszona w zależności od recenzji i rankingu Gospodarza, przy czym Gospodarz jest każdorazowo powiadamiany poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email o takiej zmianie.

 Załącznik nr 3: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (Rejestracji na iParkomat.pl)

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tzn. iParkomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 208, lokal 32, 02-765 Warszawa, email: contact@iparkomat.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie na odstąpienie od umowy (w sposób wskazany w § 2 ust. 5 i § 5 ust. 4 Regulaminu), zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

 

 Załącznik nr 4: Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-     Adresat: iParkomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 208, lokal 32, 02-765 Warszawa, email: contact@iparkomat.com

-     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) o świadczenie następującej usługi(*)(**)

-     Data zamówienia(*)/odbioru(*)

-     Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

-     Adres konsumenta(-ów)

-     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-     Data

______

(*)  Niepotrzebne skreślić.

(**) iParkomat sp. z o.o. sugeruje, aby jako określenie usługi wpisać „wszelkie świadczenia przewidziane Regulaminem serwisu iParkomat.pl”, jednak mogą Państwo użyć określeń przez Państwa wybranych.