Zmiana Regulaminu

Od dnia 15 listopada 2014r. wprowadzimy zmiany i uzupełnienia Regulaminu. Sam iParkomat będzie działał niemal na tych samych, sprawdzonych zasadach: przede wszystkim rejestracja, zamieszczenie Ogłoszenia oraz przeglądanie Ogłoszeń nadal pozostaną bezpłatne. Nie zmieni się też wysokość prowizji pobieranej przez iParkomat po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego ani nie zostaną wprowadzone jakiekolwiek nowe opłaty. Za to pojawi się dodatkowa opcja dokonywania płatności – usługa PayPal.

 

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian m.in. ze względu na następujące okoliczności:

 • konieczność dostosowania się do wymogów stawianych nam przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);
 • przygotowanie iParkomat do obsługi Użytkowników spoza Polski;
 • dotychczasowe funkcjonowanie Serwisu i zdobyte w ten sposób przez nas doświadczenie – w tym sugestie naszych Użytkowników.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu, dostępną tutaj.

 

Szczegółowe wyliczenie zmian znajduje się poniżej. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na najistotniejsze z nich:

 • wydłużaliśmy termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny zgodnie z przepisami nowej ustawy o prawach konsumenta oraz zamieściliśmy wymagane przez ten akt prawny informacje i pouczenia;
 • zrezygnowaliśmy z przeprowadzania autoryzacji za pomocą wiadomości SMS – odtąd Użytkownicy będą przeprowadzać wyłącznie autoryzację mailową;
 • dodaliśmy możliwość płatności za pomocą usługi PayPal;
 • dodaliśmy do Regulaminu § 18, dotyczący wyłącznie Użytkowników spoza Unii Europejskiej;

 

Wiele zmian ma poza tym charakter porządkujący i precyzujący.

 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem (§ 17 pkt 1), Użytkownik może złożyć na piśmie lub poprzez wiadomość email oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, skuteczne z chwilą dojścia do iParkomat sp. z o.o. W takim wypadku Konto zostanie usunięte, chyba, że Użytkownik realizuje zawartą za pomocą iParkomat umowę udostępnienia Miejsca Postojowego.

 

 

Pełny wykaz zmian:

 

Na podstawie § 17 pkt 1 Regulaminu iParkomat z dniem … wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie:

 • § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „iParkomat – prowadzony przez iParkomat sp. z o.o. serwis internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem (w domenie) www.iparkomat.com, oferujący bazę danych, wraz z algorytmami wyszukiwania informacji w niej zawartych”;
 • W § 1 pkt 4 po słowach: „Miejsca Postojowego w ramach iParkomat” skreśla się: „Gospodarzem może być tylko osoba fizyczna”;
 • § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane”;
 • W § 1 pkt 9 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Uwierzytelnienie Konta – potwierdzenie otrzymania wiadomości email wysłanej na podany przez Użytkownika w czasie rejestracji adres email”;
 • W § 1 pkt 15 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Prowizja – wynagrodzenie należne iParkomat sp. z o.o. od Gospodarza, płatne z tytułu skutecznego zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dzięki wykorzystaniu bazy danych Miejsc Postojowych prowadzonej w ramach usługi iParkomat., którego wysokość, zasady pobierania i ustalania wysokości określa szczegółowo Regulamin”;
 • W § 1 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, który w ramach iParkomat działa w celach niezwiązanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.”;
 • § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Rejestracji w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może dokonać wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub osoba fizyczna posiadająca umocowanie udzielone przez takie podmioty.”;
 • W § 2 ust. 2 po słowach: „Dla podjęcia w iParkomat działań jako Gość lub Gospodarz (zamieszczania Ogłoszeń zawierających propozycje lub oferty udostępniania Miejsca Postojowego oraz ich przyjmowania) niezbędne jest późniejsze podanie dodatkowych danych tzn.” skreśla się: „(z tym, że w razie dokonania Rejestracji za pomocą Facebook część danych Użytkownika zawartych na Facebook zostanie automatycznie przeniesiona do Konta w iParkomat)”;
 • W § 2 ust. 2 pkt 1 po podpkt 6 dodaje się: „z tym, że w razie dokonania Rejestracji za pomocą Facebook część danych Użytkownika zawartych na Facebook zostanie automatycznie przeniesiona do Konta w iParkomat.”;
 • § 2 ust 2 pkt 2 podpkt 9 otrzymuje brzmienie: „złożenia przez osobę dokonującą Rejestracji i dalszych działań w iParkomat oświadczenia, że działań tych dokonuje osoba, o której mowa w ust. 1 zd. 2 tego paragrafu.”;
 • W § 2 ust. 4 po słowach: „Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a iParkomat sp. z o.o., której treść ustalona jest w Regulaminie. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może przeprowadzić Uwierzytelnienie Konta.” skreśla się: „Uwierzytelnienie Konta jest bezpłatne raz w ciągu 12 miesięcy, a ponowne uwierzytelnienie Konta przez podanie nowego numeru telefonu przed upływem 12 miesięcy od ostatniego przeprowadzenia tej procedury powoduje obowiązek zapłaty na rzecz iParkomat kwoty odpłatności za poniesiony przez iParkomat sp. z o.o. koszt wysłania SMS, nie więcej niż 50 groszy za jedną wiadomość.”;
 • W § 2 ust 5 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „W terminie 14 dni od zawarcia umowy między Użytkownikiem a iParkomat sp. z o.o., o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (w szczególności przez wysłanie wiadomości email na adres: contact@iparkomat.com lub na piśmie. Użytkownik taki może też złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub wiadomości przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli rozpoczął on korzystanie z usług świadczonych w ramach iParkomat, tzn. zamieścił Ogłoszenie lub podjął czynności zmierzające do przyjęcia zawartej w Ogłoszeniu innego Użytkownika propozycji lub oferty zawarcia umowy.”;
 • § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika, podanych w czasie Rejestracji oraz dalszych działań w iParkomat, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach swojego Konta, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w iParkomat lub, w wypadku danych niedających się zmienić w ten sposób, informując iParkomat sp. z o.o. o zmianie danych pisemnie lub za pomocą wiadomości email przesłanej na adres: contract@iparkomat.com.”;
 • § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Osoba, która nie dokonała Rejestracji Konta, może korzystać z iParkomat, jednak nie może zamieszczać Ogłoszeń ani przyjąć złożonej przez innego Użytkownika oferty lub propozycji zawarcia umowy zawartej w Ogłoszeniu.”;
 • § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „iParkomat umożliwia Użytkownikom korzystanie z bazy danych, dzięki której mogą zamieszczać propozycje zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowwego (Ogłoszenia), wyszukiwać je i je przyjmować, na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa udostępnienia Miejsca Postojowego zobowiązuje Gościa do zapłaty na rzecz Gospodarza za pośrednictwem iParkomat sp. z o.o. Wynagrodzenia, a Gospodarza do umożliwienia Gościowi dostępu do Miejsca Postojowego w określonym przez strony czasie. Gość może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w celu przechowania swojego Pojazdu i nie może bez zgody Gospodarza dokonywać jakichkolwiek zmian w Miejscu Postojowym oraz udostępniać go osobie trzeciej. Gość może używać Miejsca Postojowego wyłącznie w określonym przez Gospodarza w Ogłoszeniu zakresie czasowym, w szczególności we wskazanych tam godzinach i dniach tygodnia, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.”;
 • W § 3 ust. 2 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „iParkomat sp. z o.o. nie pośredniczy aktywnie w zawieraniu umów między Użytkownikami, nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów. iParkomat sp. z o.o. informuje, że prawa i obowiązki stron umowy udostępnienia Miejsca Postojowego uregulowane są przez treść umowy (w szczególności przez treść zaakceptowanego przez Gościa Ogłoszenia), oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. iParkomat sp. z o.o. nie rozstrzyga również sporów prawnych między Użytkownikami, dotyczących faktu i prawidłowości wykonania zobowiązań z umów przez nich zawartych, w szczególności nie podejmuje decyzji co do tego, czy Gość zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Gospodarza; iParkomat sp. z o.o. umożliwia jednak komunikację między Użytkownikami, zmierzającą do zgłaszania wzajemnych roszczeń oraz uzgadniania stanowisk Użytkowników oraz może podejmować próby mediacji.”;
 • W § 3 ust. 3 po słowach: „Użytkownicy składają doniosłe prawnie oświadczenia o charakterze wiążącym” skreśla się: „(oświadczenie woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego)”;
 • W § 3 ust. 5 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Ogłoszeń w iParkomat nie mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na stałym odpłatnym udostępnianiu miejsc postojowych, w szczególności podmioty prowadzące płatne parkingi. Wyłączenia tego nie stosuje się do Użytkowników, dla których wskazana w zd. poprzednim działalność nie ma charakteru dominującego.”;
 • § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wymagania techniczne, jakie spełniać musi Użytkownik, niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego iParkomat sp. z o.o. to:”;
 • § 3 ust. 6 pkt 5 po słowach: „zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 lub większa,” dodaje się: „a dla smartfonów 490px,”;
 • W § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Niniejsza umowa pomiędzy iParkomat sp. z o.o. a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z § 18 w wypadku Użytkowników mających miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią Europejską, zastosowanie ma prawo Stanu Nowy Jork. Jednak w wypadku, gdyby Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo innego państwa, znajdujące zastosowanie do niniejszej umowy na podstawie odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, przyznawało dalej idące uprawnienia niż wynikające z prawa polskiego lub niniejszego Regulaminu, iParkomat sp. z o.o. w pełni respektuje te uprawnienia.”;
 • W § 3 po ust. 6 i po dodanym ust. 7, dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Wybór prawa właściwego wynikający z ust. 7 tego paragrafu nie dotyczy umowy udostępnienia Miejsca Postojowego, zawieranej między Użytkownikami za pośrednictwem iParkomat.”;
 • § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „oświadczeniem przez Gospodarza, że zamieszczone przez niego Ogłoszenie nie narusza przepisów prawa oraz Regulaminu, w szczególności postanowień ust. 4, 6 i 8 tego paragrafu i ust. 5 § 3 oraz że dołożył należytej staranności w celu poznania stanu prawnego Miejsca Postojowego, a także, że dokonał sprawdzenia Opisu Ogłoszenia, zwłaszcza mając na uwadze treść ust. 7 tego paragrafu,”;
 • § 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wyrażeniem przez Gospodarza zgody na przekazanie Gościowi, z chwilą zawarcia umowy, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: adres email, numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko, adres oraz innych danych szczegółowych ułatwiających dotarcie Gościa do Miejsca Postojowego i korzystanie z niego w czasie trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego, a w wypadku jednostek organizacyjnych – także danych identyfikujących tę jednostkę, podanych przy Rejestracji,”;
 • W § 4 ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „w wypadku Użytkownika będącego Konsumentem - z wyrażeniem zgody i przyjęciem do wiadomości, że Użytkownik traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat.com.”;
 • § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Informacje podane przez Gospodarza w Opisie Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, powinny być wyczerpujące, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, w szczególności opis Miejsca Postojowego powinien wskazywać co najmniej jego rzeczywistą lokalizację oraz – w razie zamieszczenia zdjęć Miejsca Postojowego w iParkomat – wygląd. Jeżeli przepisy prawne przewidują obowiązek zamieszczenia określonych informacji w ofercie zawarcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest je zamieścić w Opisie Ogłoszenia; postanowienie to dotyczy w szczególności informacji wymaganych przez przepisy dotyczące zawierania umów z konsumentami.”;
 • § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Użytkownik powinien zamieścić w Ogłoszeniu informacje o cechach Miejsca Postojowego, wybierając spośród typowych cech wskazanych w iParkomat lub wpisując opis innych cech charakterystycznych, z tym, że iParkomat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Ogłoszenia w tym zakresie na zasadach określonych w § 6 ust. 3.”;
 • § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Informacje zawarte w Opisie Ogłoszenia mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia jednej umowy i mogą zawierać wyłącznie propozycję zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. W szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie w Opisie Ogłoszenia informacji o charakterze reklamowym oraz informacji dotyczących Gospodarza, w tym danych pozwalających na skontaktowanie się z Gospodarzem poza funkcjonalnościami iParkomat.”; 
 • § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Zamieszczając Ogłoszenie w ramach iParkomat Użytkownik wyraża zgodę na jego publikację w celach promocyjnych w iParkomat oraz w innych serwisach i na innych stronach www.”;
 • W § 5 ust. 4 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Do zawarcia umowy dochodzi w chwili dokonania zapłaty w wysokości i terminie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem dokonanie czynności opisanych w ust. poprzednich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i przyjęciem do wiadomości, że z chwilą zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego Użytkownik traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z iParkomat sp. z o.o., o którym mowa w § 2 ust. 5.”;
 • § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Sposobem zapłaty Opłaty przez Gościa jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy iParkomat Sp. z o.o. w ramach usługi PayU bądź PayPal, w szczególności Gość jest zobowiązany wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach iParkomat, w sekcji PayU lub odpowiednio PayPal, potwierdzając dane osobowe, teleadresowe, nr konta bankowego oraz inne dane niezbędne do jego identyfikacji.”;
 • § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Na Kontach Gościa oraz Gospodarza zostaną zamieszczone zawiadomienia o zawarciu umowy. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują oświadczeń woli Użytkowników. Zamieszczenie zawiadomienia nie jest niezbędne dla zawarcia umowy, w szczególności obowiązek iParkomat sp. z o.o. przesłania zawiadomienia nie ma wpływu na ustalenie momentu zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności § 4 i 5 oraz przepisów prawa.”;
 • W § 5 ust. 11 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Stosunek prawny stron (umowa udostępnienia Miejsca Postojowego) może zostać rozwiązany w ramach iParkomat – w dowolnym czasie, jednak tylko na podstawie zgodnego oświadczenia obu stron.”;
 • § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, w szczególności podawać innym osobom Loginu i hasła. Podmiot, który udostępnił Konto innej osobie, ponosi odpowiedzialność za jej działania w ramach iParkomat jak za działania własne. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konto nie może być przeniesione na inny podmiot bez zgody iParkomat sp. z o.o.”;
 • § 8 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „w razie, gdy Konto było zawieszone z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 2, a iParkomat sp. z. o.o. nie uzyskała niezbędnych potwierdzeń, wyjaśnień i informacji.”;
 • § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W zamian za skuteczne zawarcie przez Użytkowników umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dzięki wykorzystaniu bazy danych Miejsc Postojowych prowadzonej w ramach usługi iParkomat , iParkomat sp. z o.o. należy się od Gospodarza Prowizja. Wysokość Prowizji za poszczególne usługi oraz zasady jej pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. iParkomat sp. z o.o. może w każdej chwili zmniejszyć wysokość prowizji w określonych przez siebie sytuacjach, informując o tym Użytkowników w dowolny sposób. Nadwyżka wartości Opłaty ponad kwotę Prowizji nie stanowi należności iParkomat sp. z o.o., która w tym zakresie jedynie pośredniczy w przekazaniu Gospodarzowi Wynagrodzenia należnego od Gościa.”;
 • § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Prowizja należna jest za cały okres związania stron umową, o której mowa w pktach 1 i 2 poprzedniego ustępu, nie dłużej jednak niż do dnia upływu roku od ostatniego dnia, w którym Ogłoszenie dostępne było w iParkomat. Gospodarzowi, na jego wniosek, może być wystawiona faktura VAT przez iParkomat sp. z o.o. Faktura dokumentuje pobranie Prowizji przez iParkomat sp. z o.o.”;
 • W § 9 ust. 5 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Opłaty uiszczane mogą być wyłącznie za pomocą usług oferowanych przez:
  1. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444 lub
  2. PayPal(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449,

w zakresie i na zasadach określonych w aktualnych regulaminach tych usług, dostępnych dla Użytkownika przed dokonaniem płatności.”;

 • § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Recenzje powinny być redagowane w sposób zgodny z zasadami języka, w sposób czytelny i zrozumiały oraz powinny być wystawiane przez Użytkowników nie wcześniej niż przed zakończeniem wykonywania umowy i nie później niż 7 dni od zakończenia wykonywania umowy, której dotyczą.”;
 • § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego w iParkomat (http://www.iparkomat.com/contact), wiadomości email (kontakt@iparkomat.pl) lub w formie pisemnej na adres siedziby iParkomat sp. z o.o. wskazany w Regulaminie.”;
 • W § 14 ust. 3 po słowach: „W iParkomat” dodaje się: „oraz innych serwisach, o których mowa w § 4 ust. 10”;
 • § 14 ust. 7 pkt 5 podpkt 1 otrzymuje brzmienie: „HTTP w przypadku strony internetowej i HTTPS w przypadku stron rejestracji, logowania lub edycji konta użytkownika, przypominania hasła oraz rezerwacji parkingu;”;
 • § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie, w szczególności po zawarciu umowy udostępnienia Miejsca Postojowego dane Użytkownika będącego jej stroną zostaną przekazane drugiej stronie umowy. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w postanowieniach Regulaminu, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane PayU lub odpowiednio PayPal. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom także po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą.”;
 • § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 1. Załącznik nr 1:  Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne;
 2. Załącznik nr 2: Prowizja;
 3. Załącznik nr 3 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
 4. Załącznik nr 4: Wzór formularza odstąpienia od umowy.”;
 • § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

Zamieszczenie Załączników nr 3 oraz 4 stanowi realizację obowiązków iParkomat sp. z o.o. wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.”;

 • W § 17 ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Użytkowników na podane przez nich adresy email oraz zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian na stronach iParkomat, wraz z odnośnikiem do pełnej treści zmian. Zawiadomienie oraz informacja wysłane zostaną co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownicy w takim wypadku będą mogli w terminie 30 dni od wysłania zawiadomienia złożyć na piśmie lub poprzez wiadomość email oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, skuteczne z chwilą dojścia do iParkomat sp. z o.o. Do skutków rozwiązania umowy w tym trybie stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu.”;
 • § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na skutki wywołane przez zachowania Użytkowników przed dokonaniem zmian, w szczególności ważność i treść zawartych umów udostępnienia Miejsca Postojowego.”;
 • W § 17 ust. 3 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Tryb postępowania w przypadku przerw technicznych oraz awarii technicznych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.”;
 • W § 17 skreśla się ust. 4;
 • Po § 17 ust. 3 dodaje się § 18 w brzmieniu:

„§ 18 Postanowienia dotyczące Użytkowników spoza Unii Europejskiej” o następującej treści:

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się uzupełniająco wyłącznie w stosunku do Użytkowników, którzy nie mają miejsca stałego pobytu lub siedziby w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nie dającej się pogodzić niezgodności z pozostałymi postanowieniami niniejszego regulaminu, wiążące pozostają postanowienia paragrafu 18.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu „Usługa” oznacza wszystkie usługi świadczone przez iParkomat sp. z o.o. na rzecz Użytkowników za pośrednictwem iParkomat, włączając w to, między innymi, umożliwienie Rejestracji w celu założenia Konta, umieszczania Ogłoszeń, zawierania umów udostępnienia Miejsca Postojowego, uiszczanie, pobieranie i wypłacanie Opłaty, przeglądanie dostępnych Ogłoszeń lub ich rezerwowania, a także wszelkie inne usługi świadczone za pośrednictwem lub w związku z iParkomat.
 3. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADCZONE PRZEZ SIEBIE USŁUGI W ZWIĄZKU Z CZYM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI ZAPEWNIANE SĄ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O. W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JAK I GWARANCJI DOROZUMIANYCH. iPARKOMAT SP. Z O.O NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI RYNKOWOŚCI USŁUG, ICH PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z USŁUG, NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKÓW Z UŻYTKOWNIKAMI LUB ZWYCZAJU PANUJĄCEGO W BRANŻY. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ IPARKOMAT, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAREZERWOWANE MIEJSCA POSTOJOWE, BĘDĄ DOSTĘPNE LUB BEZPIECZNE. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE UDZIELA GWARANCJI, IŻ POJAZDY UŻYTKOWNIKÓW LUB MIEJSCA POSTOJOWE BĘDĄ BEZPIECZNE I NIE ULEGNĄ ZNISZCZENIU LUB USZKODZENIU TAK PRZEZ GOŚCIA LUB GOSPODARZA, JAK I OSOBY TRZECIE. ŻADNA INFORMACJA, NIEZALEŻNIE CZY UDZIELONA USTNIE CZY PISEMNIE PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O., ZA POŚREDNICTWEM IPARKOMAT LUB PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE MA CHARAKTERU GWARANCJI, CHYBA, ŻE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE WSKAZANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE. iPARKOMAT SP. Z O.O. W ŻADEN SPOSÓB NIE WERYFIKUJE OŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ NIE SPRAWDZA DOSTĘPNOŚCI LUB JAKOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE PRZEPROWADZA WERYFIKACJI INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ NIE DOKONUJE WERYFIKACJI ICH TOŻSAMOŚCI POD ŻADNYM KĄTEM. iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ WZGLĘDEM MIEJSCA POSTOJOWEGO, OKOLICY W KTÓREJ SIĘ ONO ZNAJDUJE, JEGO BEZPIECZEŃSTWA ORAZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW.iPARKOMAT SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ iPARKOMAT ORAZ DOSTĘPNE TAM PROGRAMY CZY APLIKACJE NIE BĘDĄ ZAWIERAŁY WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.
 4. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO iPARKOMAT ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ iPARKOMAT SP. Z O.O SPOCZYWA, W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NA UŻYTKOWNIKU. iPARKOMAT SP. Z O.O. W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA ŻADNĄ SZKODĘ, WŁĄCZAJĄC W TO UTRACONE POŻYTKI, KOSZT USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, SZKODĘ NA MIENIU, OSOBIE LUB NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCiIĄ Z NICH SKORZYSTANIA, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ POWOŁANEJ PRZEZ RZEKOMO POSZODOWANEGO UŻYTKOWNIKA, WŁĄCZAJĄC W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ, DELIKTOWĄ (TAKŻĘ NIEDOCHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI), Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ INNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY iPARKOMAT SP. Z O.O. BYŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY, RÓWNIEŻ W WYPADKU GDY PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI ŚRODKI PRAWNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE NIE SPEŁNIŁY W ISTOCIE SWOJEJ ROLI. Z WYŁĄCZENIEM NASZEGO ZOBOWIĄZANIA DO PRZEKAZANIA OPŁATY GOSPODARZOM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ iPARKOMAT SP. Z O.O. WYNIKAJĄCA LUB POWSTAŁA W ZWIĄZKU Z ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ iPARKOMAT SP Z O.O. LUB W ZWIĄZKU Z TYMI USŁUGAMI, A TAKŻE Z POZBAWIENIEM DOSTĘPU DO TYCH USŁUG, A TAKŻE POWSTAŁA W ZWIĄZKU Z INTERAKCJĄ Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI, NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ SUM, KTORE ZOSTAŁY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WPŁACONE LUB SĄ MU NALEŻNE W ZWIĄZKU Z MIEJSCEM POSTOJOWYM UDOSTĘPNIONYM PRZEZ iPARKOMAT ZA OKRES 6 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCY ZDARZENIE POWODUJĄCE SZKODĘ LUB KWOTĘ 100 DOLARÓW, JEŻELI ŻADNE SUMY NIE ZOSTAŁY WPŁACONE. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ SA FUNDAMENTALNYMI I NIEROZŁĄCZNYMI POSTANOWIENIAMI KONTRAKTU POMIĘDZY iPARKOMAT SP. Z O.O. A UŻYTKOWNIKIEM. POSTANOWIENIE PUNKTU 4 NINIEJSZEGO PARAGRAFU NIE ZNAJDUJE ZASTOSOWANIA JEŻELI JURYSDYKCJA W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DANY UŻYTKOWNIK W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić iParkomat Sp. z o.o. z odpowiedzialności, bronić oraz zwrócić koszty iParkomat sp. z o.o. oraz dołożyć wszelkich innych starań aby chronić iParkomat sp. z o.o. oraz podmioty z nią powiązane, spółki córki oraz ich pracowników, członków organów oraz pełnomocników, od wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat oraz wydatków, włączając w to, między innymi, odpowiednie koszty prawne i księgowe, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z a) dostępem do Usług lub korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych przez iParkomat sp. z o.o. w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem b) materiałami zamieszczonymi przez Użytkownika na iParkomat, c) kontaktem Użytkownika z innymi Użytkownikami, zarówno za jak i bez pośrednictwa iParkomat d) udostępnieniem Oferty i skorzystaniem z niej przez Użytkownika, e) przyjęciem Oferty i skorzystaniem z miejsca postojowego przez Użytkownika.
 6. Treść Regulaminu stanowi całą i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy iParkomat Sp. z o.o. i Użytkownikiem w odniesieniu do Usług oraz zawartości i treści iParkomat. Postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia i umowy między iParkomat Sp. z o.o. a Użytkownikiem. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, o którym mowa w § 2 ust.5 Regulaminu nie przysługuje Użytkownikom spoza Unii Europejskiej. Do Użytkowników spoza Unii Europejskiej nie mają także zastosowania postanowienia Załącznika nr 1, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.
 7. Zaniechanie przez iParkomat Sp. z o.o. wykonania jakiegokolwiek przysługującego mu na podstawie Regulaminu prawa nie stanowi w żadnym wypadku zrzeczenia się możliwości przyszłego wykonania tego prawa. Zrzeczenie się prawa jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie ono dokonane na piśmie oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela iParkomat Sp. z o.o.
 8. Z wyjątkiem wypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, skorzystanie przez każdą ze stron z któregokolwiek z przysługujących jej środków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla innych środków prawnych przysługujących tej stronie na mocy niniejszego Regulaminu lub na innej podstawie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu arbiter lub właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewykonalne, to postanowienie będzie dalej obowiązywać w maksymalnie dopuszczalnym stopniu, przy czym pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu nienaruszenie pozostają w mocy.
 9. Niniejszy Regulamin podlega prawu Stanu Nowy Jork, z wyłączeniem obowiązujących tam norm prawa prywatnego międzynarodowego. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję Stanu Nowy Jork i wyznacza usytuowane w Południowym Rejonie sądy stanowe lub sąd federalny dla Południowego Rejonu Stanu Nowy Jork jako miejsce rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z tym Regulaminem.
 10. Dane, wymagane do dokonania Rejestracji oraz podjęcia innych czynności w ramach iParkomat, mogą różnić się od wymienionych w § 2 ust. 2 w zależności od miejsca stałego pobytu lub siedziby Użytkownika spoza Unii Europejskiej.”;
 • W Załączniku nr 2 w ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się postanowieniem: „Wynagrodzenie za korzystanie zd usługi ma charakter prowizyjny i jest pobierane wyłącznie za efektywne z punktu widzenia Gospodarza umieszczenie ogłoszenia. iParkomat sp. z o.o. za zawarcie każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego pobiera od Gospodarza prowizję, której wysokość uzależniona jest od wysokości Wynagrodzenia Gospodarza oraz czasu trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. Wysokość prowizji wynosi:”;
 • Do Regulaminu dodaje się Załącznik nr 3 w brzmieniu:

 

Załącznik nr 1: Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne

 1. iParkomat sp. z o.o. zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu iParkomat, ograniczających lub uniemożliwiających korzystanie z funkcji iParkomat. O terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 2. W razie wystąpienia awarii technicznej uniemożliwiającej zamieszczanie Ogłoszeń lub przyjmowanie zamieszczonych w nich ofert lub propozycji zawarcia umowy:
  1. Wynagrodzenie należne Gospodarzowi, które miało być wypłacone w czasie, w którym nastąpiła awaria techniczna, jest wypłacane przez iParkomat sp. z o.o. w pierwszym możliwym terminie i jest powiększane o należne odsetki ustawowe za okres opóźnienia w zapłacie,
  2. W razie rozpoczęcia przez choćby jednego Użytkownika procesu przyjęcia propozycji zawarcia umowy udostępnienia Miejsca Postojowego zawartej w Ogłoszeniu z opcją „Rezerwuj”, terminy na złożenie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 ulegają wydłużeniu o okres 48 godzin od czasu usunięcia awarii technicznej;
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do przerw technicznych.

Załącznik nr 2: Prowizja

 1. Wynagrodzenie za korzystanie zd usługi ma charakter prowizyjny i jest pobierane wyłącznie za efektywne z punktu widzenia Gospodarza umieszczenie ogłoszenia. iParkomat sp. z o.o. za zawarcie każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego pobiera od Gospodarza prowizję, której wysokość uzależniona jest od wysokości Wynagrodzenia Gospodarza oraz czasu trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego. Wysokość prowizji wynosi:
  1. za pierwsze 30 dni trwania każdej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Gościem innym niż Gość, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 50% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego
  2. za kolejne Okresy Rozliczeniowe trwania tej samej umowy udostępnienia Miejsca Postojowego oraz za pierwsze 30 dni trwania umowy udostępnienia Miejsca Postojowego z Gościem, z którym została zawarta poprzednia umowa o udostępnienie tego Miejsca Postojowego: 5% Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi za udostępnienie Miejsca Postojowego.
 2. Prowizja potrącana jest każdorazowo z Wynagrodzenia Gospodarza przed terminem płatności przez iParkomat Wynagrodzenia należnego Gospodarzowi.
 3. Wysokość Prowizji za pierwsze 30 dni trwania umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego może być zmniejszona w zależności od recenzji i rankingu Gospodarza, przy czym Gospodarz jest każdorazowo powiadamiany poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas Rejestracji adres email o takiej zmianie.

 

„Załącznik nr 3: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (Rejestracji na iParkomat.pl)

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tzn. iParkomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 208, lokal 32, 02-765 Warszawa, email: contact@iparkomat.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie na odstąpienie od umowy (w sposób wskazany w § 2 ust. 5 i § 5 ust. 4 Regulaminu), zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.”;

 • Do Regulaminu dodaje się Załącznik nr 4 w brzmieniu:

„Załącznik nr 4: Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: iParkomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 208, lokal 32, 02-765 Warszawa, email: contact@iparkomat.com
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) o świadczenie następującej usługi(*)(**)
 • Data zamówienia(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

______

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) iParkomat sp. z o.o. sugeruje, aby jako określenie usługi wpisać „wszelkie świadczenia przewidziane Regulaminem serwisu iParkomat.pl”, jednak mogą Państwo użyć określeń przez Państwa wybranych.”