Regulamin Programu Rekomendacyjnego "Polecaj i zarabiaj"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego „Polecaj i zarabiaj”, zwanego dalej „Programem”.
 2. W Programie mogą uczestniczyć Użytkownicy serwisu internetowego iParkomat, którzy za jego pośrednictwem mogą rekomendować innym osobom usługi świadczone przez iParkomat i otrzymywać premie za Skuteczne Rekomendacje.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu internetowego iParkomat (dostępnego pod adresem http://pl.iparkomat.com/p/31,regulamin). W szczególności stosuje się postanowienia tego Regulaminu dotyczące:
  1. definicji poszczególnych zwrotów, w tym „Ogłoszenia”, „Wynagrodzenia”, „Konta”, oraz „Miejsca Postojowego”,
  2. przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  3. wymogów technicznych, jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w Programie.

§ 2 Definicje

Występujące w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator: iParkomat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 208/32, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495011, posiadający numer statystyczny REGON 147067042, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213664927.
 2. iParkomat: serwis internetowy dostępny m.in. pod adresem www.pl.iparkomat.com.
 3. Program Rekomendacyjny: sposób współpracy Organizatora i Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oparty na Funkcjonalności znajdującej się w iParkomat, która umożliwia rekomendowanie usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem iParkomat. Funkcjonalność ta dostępna jest na stronie internetowej www.pl.iparkomat.com, po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Strefa Płatnego Parkowania: strefa, o której stanowi w szczególności ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wyznaczona przez organy władzy publicznej.
 5. Rekomendacja: zaproszenie wysłane drogą elektroniczną przez iParkomat zainicjowane przez Użytkownika i skierowane do Odbiorców Rekomendacji za pośrednictwem odpowiedniego formularza w iParkomat, zachęcające do Rejestracji i zamieszczenia Ogłoszenia w iParkomat.
 6. Premia: odpłatność w wysokości 10 zł, przekazywana na Rachunek lub na Konto PayPal lub PayU Użytkownika za każdą Skuteczną Rekomendację, po spełnieniu przesłanek określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Użytkownik: Użytkownik zarejestrowany w iParkomat, posiadający w tym serwisie aktywne Konto.
 8. Rachunek Użytkownika, konto PayPal, konto PayU: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzone w walucie PLN, na który będą przekazywane kwoty Premii.
 9. Odbiorca Rekomendacji: osoba, której Użytkownik zarekomendował iParkomat poprzez Rekomendację i jednocześnie:
  1. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat,
  2. jest uprawniona do zawarcia umowy o udostępnienie Miejsca Postojowego zgodnie z Regulaminem iParkomat,
  3. nigdy wcześniej nie zarejestrowała się w iParkomat.  
 10. Skuteczna Rekomendacja: dokonanie przez Odbiorcę Rekomendacji rejestracji w iParkomat oraz zamieszczenie Ogłoszenia, dotyczącego Miejsca Postojowego położonego w miejscu znajdującym się na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, w oparciu o link wysłany w Rekomendacji – po spełnieniu przesłanek wynikających z pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 3 Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad Programu

 1. Program dotyczy wyłącznie zamieszczania Ogłoszeń dotyczących Miejsc Postojowych na terenie Polski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zalogowanie się do iParkomat, wybranie zakładki, linku lub przycisku „Polecaj i zarabiaj” i prawidłowe wypełnienie formularza z adresem lub adresami e-mail Odbiorców Rekomendacji.
 3. Korzystanie z Programu polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Użytkowników do Odbiorców Rekomendacji.
 4. Użytkownik nie może rekomendować iParkomat w ramach swojej działalności gospodarczej.
 5. Program ma charakter stały i trwa od dnia 01.06.2015r. do odwołania i może być w każdym czasie dowolnie wznowiony przez Organizatora.

§ 4 Obowiązki i oświadczenia Użytkownika

 1. Użytkownik może za pomocą Programu przesyłać Rekomendacje tylko do osób, które uprzednio wyraziły zgodę na otrzymanie takiej informacji. Wysłanie za pomocą Systemu Rekomendacji do określonej osoby jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Użytkownika, że uzyskał on zgodę na otrzymanie takiej informacji od Odbiorcy Rekomendacji.
 2. Użytkownik, który naruszył obowiązek wskazany w ust. 1 tego paragrafu traci prawo do Premii za Skuteczną Rekomendacją w stosunku do takiego Odbiorcy Rekomendacji. Organizator może ponadto wyłączyć takiego Użytkownika z udziału w Programie i zastosować środki przewidziane na wypadek naruszenia Regulaminu serwisu iParkomat, w szczególności zawiesić lub usunąć Konto.
 3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie podjęcia przez Użytkownika w związku z Programem innych działań, w tym działań poza iParkomat, które byłyby sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminem Programu, dobrymi obyczajami lub naruszały dobre imię iParkomat, w szczególności działań zmierzających do wprowadzenia osób trzecich w błąd w odniesieniu do działalności Organizatora, serwisu iParkomat lub cech i zasad Programu, a także działań wskazujących na wiedzę Użytkownika o okolicznościach opisanych w paragrafie 5 ust. 5 Regulaminu Programu."

§ 5 Premie i zasady ich przyznawania

 1. Organizator wypłaci Premię Użytkownikom za każdą z pierwszych 200 Skutecznych Rekomendacji przypadających w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym Organizator poinformuje o przekroczeniu wskazanej liczby Skutecznych Rekomendacji za pośrednictwem fanpage iParkomat na Facebooku zamieszczonego pod adresem: https://www.facebook.com/iparkomat.
 2. Premia należna będzie wyłącznie w razie wysyłania Rekomendacji z wykorzystaniem funkcjonalności iParkomat, w ramach Programu.
 3. Premie będą przyznawane Użytkownikom tylko za Skuteczne Rekomendacje. Użytkownik może otrzymać wiele Premii, w zależności od liczby Skutecznych Rekomendacji, z zastrzeżeniem dotyczącym ich maksymalnej ilości, stosownie do ust. 1 tego paragrafu.
 4. Premia płatna jest w odniesieniu do każdego Odbiorcy Rekomendacji tylko raz, bez względu na to, ile zamieści on Ogłoszeń w iParkomat.
 5. Premia nie będzie należała się Użytkownikowi w następujących wypadkach:
  • gdy w związku z przesłaniem Rekomendacji do danego Odbiorcy Użytkownik naruszył Regulamin,
  • gdy Odbiorca Rekomendacji naruszył przy rejestracji lub zamieszczaniu Ogłoszenia regulamin iParkomat, w szczególności podał nieprawdziwe dane osobowe lub zamieścił Ogłoszenie dotyczące Miejsca Postojowego, którym nie może dysponować,
  • gdy, zwłaszcza ze względu na treść Ogłoszenia, zachodzą wątpliwości co do istnienia po stronie Odbiorcy Rekomendacji rzeczywistego zamiaru zawarcia Umowy Udostępnienia Miejsca Postojowego, w szczególności, jeśli treść Ogłoszenia przewiduje Wynagrodzenie znacznie odbiegające od rynkowego lub znacząco ograniczono dostępność czasową Miejsca Postojowego, a także, gdy Ogłoszenie zostało usunięte przez Odbiorcę Rekomendacji w momencie wskazującym na brak zamiaru zawarcia przez niego takiej Umowy,
  • gdy Odbiorca Rekomendacji zarejestrował się w iParkomat i zamieścił Ogłoszenie wyłącznie w celu uzyskania przez Użytkownika prawa do Premii.

§ 6 Zasady wypłaty Premii

 1. Informacja dotycząca należnej Użytkownikowi Premii będzie przesyłana każdorazowo na e-mail Użytkownika, podany przy rejestracji w iParkomat.
 2. Premie będą wypłacane Użytkownikowi do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przesłanki ich przyznania zostały spełnione.
 3. Użytkownik przekaże Organizatorowi szczegóły rachunku, lub adres e-mail, na który Organizator powinien wypłacić Premię za pośrednictwem PayPal lub PayU jako zwrotną odpowiedź na informację elektroniczną z iParkomat, że Odbiorca Rekomendacji zarejestrował Produkt w iParkomat. Brak podania tych informacji spowoduje wstrzymanie wypłaty Premii do czasu ich podania przez Użytkownika.

§ 7 Regulacje Podatkowe – formularze PIT

 1. Do końca lutego w roku następującym po właściwym roku podatkowym iParkomat przekaże Użytkownikowi (podatnikowi) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu według miejsca zamieszkania Użytkownika informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym.
 2. Informacja o wysokości przychodów (PIT-8C) zostanie przekazana użytkownikowi na adres jego poczty elektronicznej przechowywany w iParkomat, natomiast do Urzędu Skarbowego - drogą elektroniczną za urzędowym poświadczeniem odbioru
 3. Użytkownik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu osiągniętych w danym roku przychodów uzyskanych w Programie według odpowiedniej skali podatkowej.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Organizatora zobowiązań wynikających z Regulaminu i przepisów prawa.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego w iParkomat pod adresem http://pl.iparkomat.com/kontakt, wiadomości email na adres kontakt@iparkomat.pl) lub w formie pisemnej na adres siedziby iParkomat sp. z o.o. wskazany w Regulaminie.
 3. W treści reklamacji należy wskazać Login Użytkownika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) składającego reklamację oraz opis nieprawidłowości działania lub zaniechania Organizatora. W razie potrzeby uzupełnienia informacji związanych z treścią reklamacji, Organizator zwróci się o jej uzupełnienie do Użytkownika.
 4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana – w zależności od żądania zawartego w treści reklamacji – na adres email Użytkownika wskazany przy Rejestracji, inny wskazany przez niego adres email lub listownie na adres podany w treści reklamacji

.§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Użytkowników 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie za pomocą wiadomości wysłanych na adresy podane przez Użytkowników przy rejestracji w iParkomat oraz przez udostępnienie tekstu Regulaminu po zmianach w iParkomat.
 3. Zakończenie działalności w Programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) nie wymaga składania przez Użytkownika żadnych oświadczeń i polega na zaprzestaniu wysyłania Rekomendacji przez Użytkownika.