REGULAMIN KONKURSU „Znajdź i zarejestruj najbliższe koperty”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „„Znajdź i zarejestruj najbliższe koperty” jest iParkomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wilanowska 208/32, zarejestrowana w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS: 0000495011 Regon 147067042, NIP 5213664927, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Organizatora dostępnym pod adresem www: https://www.facebook.com/iparkomat?fref=ts

3. Fundatorem nagród jest Organizator. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stale lub tymczasowo. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 03.11 do 30.11.2015 roku.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu pod adresem: http://pl.iparkomat.com/p/49,regulamin-konkursu-znajdz-i-zarejestruj-najblizsze-koperty

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Za pomocą Konkursu Organizator zmierza do zmniejszenia barier transportowych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami, poprzez rozbudowanie bazy danych iParkomat, obejmującej informacje o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi zarejestrować na portalu www.iparkomat.pl co najmniej jedno rzeczywiście istniejące miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Rejestracja w portalu www.iparkomat.pl jest bezpłatna, a filmy instruktażowe jak utworzyć profil oraz jak zarejestrować miejsce parkingowe w iParkomat znajdują się pod adresami: https://goo.gl/eDbAw0 i https://goo.gl/D37m7O

4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w okresie trwania konkursu zarejestruje w portalu www.iparkomat.pl najwięcej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie są:

a) rejestracja Konta w serwisie internetowym iParkomat.pl, dostępnym pod adresem www.iparkomat.pl,

b) dokonanie rejestracji na www.iparkomat.pl rzeczywiście istniejącego i nie zarejestrowanego uprzednio w tej samej lokalizacji przez nikogo innego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z podaniem lokalizacji tego miejsca parkingowego, którymi są przynajmniej: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku,

c) udostępnienie oraz kliknięcie przycisku „Lubię to” pod postem uruchamiającym konkurs oraz polubienie fanpage’a Organizatora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/iparkomat.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 7 grudnia 2015r. na fanpage'u Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych i teleinformatycznych.

 

III. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Nagrodą w konkursie jest kwota 200 zł (słownie: dwieście złotych) płatne na rachunek bankowy Zwycięzcy.

2. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i zastrzeżeniem punktu III. 5 – 7 i pktu V nie podlegają zaskarżeniu.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone zgodnie z pkt II.6 poprzez post na fanpage iParkomat.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu przez Organizatora Nagrody za pomocą wiadomości na fanpage’u.

5. W razie uzyskania przez Organizatora informacji o tym, że Zwycięzca Konkursu wygrał Konkurs poprzez wprowadzenie w błąd Organizatora, w szczególności poprzez zarejestrowanie Miejsc Parkingowych, które nie istniały, nie stanowiły miejsc dla niepełnosprawnych lub były w rzeczywistości z innych powodów niedostępne, wyniki Konkursu zostaną zmienione. W takiej sytuacji Zwycięzcą zostaje następna w kolejności osoba, która udostępniła najwięcej Miejsc Parkingowych stosownie do postanowień punktu II Regulaminu.

6. Nagroda wypłacona osobie, która wygrała konkurs poprzez wprowadzenie w błąd Organizatora, podlega zwrotowi, a Organizator uzyskuje roszczenie wobec niej.

7. Zmiany wyników zostaną udostępnione zgodnie z postanowieniami pkt III.4.

 

IV. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej Nagrody.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

V. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.

2. Udzielając odpowiedzi konkursowej na fanpage’u Organizatora wskazany w pkt II ust. 2 Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.